Rozstrzygnięcie najkorzystniejszej oferty MGOSIR/TA.341-2/10

Roboty budowlane – budowa nawierzchni sztucznej trawy w miejscu istniejącego kortu tenisa ziemnego przy hali sportowo-widowiskowej z przeznaczeniem na boisko wielofunkcyjne oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt”.

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  „Roboty budowlane – budowa nawierzchni sztucznej trawy w miejscu istniejącego kortu tenisa ziemnego przy hali sportowo-widowiskowej z przeznaczeniem na boisko wielofunkcyjne oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4, złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Usługowe

"HYDRO-EKO" Rożek Mirosław

ul. G. Zapolskiej 18

89-600 Chojnice

oferta ww.wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu 70.553,45 zł brutto.

Lista wykonawców oraz streszenie oceny i porównanie ofert:

Oferta nr 1

Regionalne Biuro Budowy Modernizacji Obiektów Sportowych

"TARTAN"

ul. Gdańska 27, 85-021 Bydgoszcz. Cena:   99.350,18 zł brutto - 71 punktów

Oferta nr 2

ALKA-MAR Sp. z o.o.

ul. Węglowa 1/3, 60-122 Poznań. Cena: 75.640,00 zł brutto - 93 punktów

Oferta nr 3

POLCOURT S.A.

ul. Gen. Zajączka 11,lok. C7, adres do korespondencji: ul. Gdańska 27/31,01-510 Warszawa. Cena: 135.420,00 zł brutto 52 punktów

Oferta nr 4

Przedsiębiorstwo Usługowe "HYDRO-EKO" Rożek Mirosław

ul. G. Zapolskiej 18, 89-600 Chojnice. Cena: 70.553,45 zł brutto - 100 punktów


 

 

 

metryczka


Wytworzył: Ewa Wasila (9 czerwca 2010)
Opublikował: Ewa Wasila (9 czerwca 2010, 15:09:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1713