ZP/314/03/10

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Docieplenie ściany budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Al. Wolności 9 w Koronowie
Numer ogłoszenia: 161298 - 2010; data zamieszczenia: 09.06.2010
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 82709 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Docieplenie ściany budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Al. Wolności 9 w Koronowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.1.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: dostawa i montaż rusztowań zew. do wys. 16m, robóty demontażowe i zabezpieczające, wymianę parapetów zewnętrznych, wykonanie kompletnego systemu bezspoinowego docieplenia ściany elewacji frontowej, bez cokołu naprawę i malowanie płyt balkonowych od spodu, malowanie balustrad balkonowych i rur spustowych naprawę i malowanie wiatrołapów 1.2. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym ocieplenia, instrukcjach ITB, Kartach Technicznych poszczególnych elementów systemu i innych informacjach zawartych w materiałach technicznych producenta/dostawcy systemu docieplenia. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie. 1.3.Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględni je w wynagrodzeniu ryczałtowym. 1.4.Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do określenia wynagrodzenia ryczałtowego, nie stanowi podstawy wyceny. 1.5. Dokumentacja projektowa zawiera: - Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Przedmiar robót W/w opracowania stanowią załącznik do SIWZ. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty, urządzenia i technologie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania innych materiałów niż określone w SIWZ należy dołączyć do oferty karty katalogowe..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.06.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Zakład Malarski Józef Eckert, Buszkowo 91, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 111721,98 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 51452,00
Oferta z najniższą ceną: 51452,00 / Oferta z najwyższą ceną: 81120,03
Waluta: PLN.
Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
inż. Ryszard Chrzanowski

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (8 czerwca 2010)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (9 czerwca 2010, 13:32:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1133