IPR-ZP 342-5/10

Koronowo: Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie nawierzchni ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w starej części miasta Koronowa.
Numer ogłoszenia: 105227 - 2010; data zamieszczenia: 30.04.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 68872 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie nawierzchni ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w starej części miasta Koronowa..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociągowej z przyłączami oraz remoncie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, budowie kanalizacji deszczowej, przebudowie nawierzchni ulic w miejscowości Koronowo i obejmuje ulice : Nakielska, Łokietka, Szkolna, Kościuszki, Sienkiewicza, Okrzei, H.Sawickiej, Staromiejska, Garncarska, Farna, Plac Zwycięstwa.
2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej z przyłączami oraz remont sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami,
2) Wykonanie budowy sieci kanalizacji deszczowej,
3) Wykonanie robót drogowych,
4) Zabezpieczenie na własny koszt nadzoru archeologicznego nad realizacją inwestycji, zgodnie z wymogiem zawartym w opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu, Delegatura w Bydgoszczy./pismo WU OZ D/B-AR-4050-1153/2005 opA-489/2005 z dnia 08.10.2008 r. Wykonawca przy przygotowaniu oferty winien uwzględnić realizację I etapu zadania, obejmującego wykonanie robót na ulicach : Nakielska, Łokietka, Szkolna, Okrzei, Plac Zwycięstwa Sienkiewicza.
ZAKRES I ETAPU OBEJMUJE REALIZACJĘ: I . Kanalizacja deszczowa - kanał Ø 600 - długość 114,5 mb, kanał Ø 500 - długość 197,5 mb, kanał Ø 300 - długość 121,5 mb, separator , osadnik piasku, studnia rewizyjna Ø 1200 mm 13 szt., studnia ściekowa Ø 500 mm 24 szt., roboty ziemne, odtworzenie dróg, kanał Ø 200 (przykanaliki) 121,9 mb II. Kanalizacja sanitarna - kanał Ø 200 - długość 456,5 mb; przykanaliki Ø 160 - długość 134 mb; - studnia rewizyjna Ø 1200 - 16 szt, demontaże sieci kanalizacji sanitarnej, III. Sieć wodociągowa 463,5 mb, roboty drogowe. Powyższy zakres został przedstawiony w załącznikach Nr 12 i 13 do SIWZ Termin realizacji I etapu - do dnia 15.09.2010 r.
5) W ramach Umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące opracowania wraz dokonaniem koniecznych uzgodnień:
a) Dokumentację projektową czasowej organizacji ruchu w oparciu o wytyczne GDDKiA w Bydgoszczy, Koszt czasowej organizacji ruchu należy uwzględnić w ofercie Wykonawcy.
b) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
c) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Robót określający kolejność wykonywania robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót oraz planowane nakłady finansowe dla każdej pozycji. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy najpóźniej w dniu podpisania umowy,
d) Dokumentację Powykonawczą sporządzoną w 2 egzemplarzach z załączonymi m.in.: protokołami z prób, sprawdzeń i pomiarów, stosownymi atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności lub innymi dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie zastosowanych materiałów do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
e) protokołami odbioru technicznego,
f) geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku dokumentacją geodezyjno-kartograficzną (mapa zasadnicza obejmująca cały zakres robót z wkreślonymi liniami rozgraniczającymi ulic oraz zmianami - skala mapy 1:500 w 6 egz.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • WIMAR Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6378206,78 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 4900000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 4900000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4900000,00

  • Waluta: PLN.


metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (12 kwietnia 2010)
Opublikował: Elżbieta Szalska (30 kwietnia 2010, 12:15:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1411