ZP/341/07/10

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zakup używanego samochodu asenizacyjnego
Numer ogłoszenia: 94419 - 2010; data zamieszczenia: 23.04.2010
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup używanego samochodu asenizacyjnego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: zakup używanego samochodu asenizacyjnego specjalnego wraz z beczką - rok produkcji - nie wcześniej niż 1997r. - sprawny technicznie, zarejestrowany Wykonawca zapewni Zamawiającemu przed zawarciem umowy sprzedaży prawo do jazdy próbnej i przeprowadzenia badania pojazdu. Nie wykonanie tego warunku skutkować będzie prawem Zamawiającego do nie zawarcia umowy z tym Wykonawcą. Ponadto Zamawiający ma prawo nie zawrzeć umowy z Wykonawcą w przypadku ujawnienia w trakcie jazdy próbnej i badania pojazdu wad, których usunięcie przekracza kwotę 2 tysięcy zł. (kwota określona na podstawie średnich cen rynkowych części zamiennych). Wykonawca udzieli gwarancji na pracę silnika i hydrauliki siłowej na okres nie krótszy niż 6 miesięcy. Termin płatności - 14 dni po dostarczeniu i stwierdzeniu sprawności. Za wady ukryte Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.45.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.04.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* Usługi Transportowe Specjalne Produkcja Wyrobów Budowlanych, ul. Tetmajera 15, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 89500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
* Cena wybranej oferty: 89500,00
* Oferta z najniższą ceną: 89500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 89500,00
* Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki
* 1. Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
* 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Art. 67 ust. 1 pkt 3 ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Zamawiający posiada jeden samochód do wywozu ścieków o takiej pojemności beczki. W/w samochód uległ uszkodzeniu.

Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
inż. Ryszard Chrzanowski

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (23 kwietnia 2010)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (23 kwietnia 2010, 09:14:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1229