1/ZP/2010

Koronowo: Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie
Numer ogłoszenia: 102964 - 2010; data zamieszczenia: 13.04.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 74828 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie, ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822353, faks 052 3522448.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenia ścian nadziemia, wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, wykonanie fasady szklanej na konstrukcji aluminiowej, wykonanie termomodernizacji stropodachu, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w projekcie budowlanym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Opracowania wykonane przez firmę Dobry Projekt mgr inż.Robert Paliga..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach działania 2.3 Rozwój Infrastruktury w zakresie ochrony powietrza RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.03.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

WIMAR Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 483433,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 384433,93

Oferta z najniższą ceną: 384433,93 / Oferta z najwyższą ceną: 479782,74

Waluta: PLN.

metryczka


Wytworzył: Kuczkowska Iwona (20 kwietnia 2010)
Opublikował: Iwona Kuczkowska (22 kwietnia 2010, 09:17:12)

Ostatnia zmiana: Iwona Kuczkowska (22 kwietnia 2010, 09:28:13)
Zmieniono: ogłoszenie o udzieleniu zmówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1051