Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "świadczenie usługi ochrony fizycznej i technicznej budynków, mienia oraz osób dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

__________________________________________________________________

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ) niniejszym informujemy, że w prowadzonym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usługi ochrony fizycznej i technicznej budynków, mienia oraz osób" jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2, złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe J.A.G Sp z o.o.

ul. Kaszubska 25

85-048 Bydgoszcz

oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu - 61.664,00 zł brutto.

Lista wykonawców oraz streszczenie oceny i porównanie ofert:

Oferta nr 1

EKOTRADE Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 11, 85-741 Bydgoszcz. Cena: 71.126,00 zł brutto - 87 punktów.

Oferta nr 2

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe J.A.G Sp z o.o.

ul. Kaszubska 25, 85-048 Bydgoszcz. Cena: 61.664,00 zł brutto - 100 punktów.


 

 

metryczka


Wytworzył: Ewa Wasila (12 kwietnia 2010)
Opublikował: Ewa Wasila (13 kwietnia 2010, 08:45:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1328