ZP/341/01/10

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
DOCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. KONOPNICKIEJ 1 W KORONOWIE.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 10425 - 2010r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. KONOPNICKIEJ 1 W KORONOWIE.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: docieplenie ściany frontowej oraz tyłu budynku mieszkalnego styropianem gr. 12 cm wraz z wyprawą elewacyjną, docieplenie loggii oraz słupów balkonów styropianem gr. 5 cm wraz z wyprawą elewacyjną, docieplenie ościeżnic styropianem gr. 2 cm wraz z wyprawą elewacyjną, reperacje i malowanie spodu balkonów i wymianę obróbek blacharskich na okapach, malowanie balustrad, wymianę parapetów zewnętrznych, Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę wszystkich niezbędnych materiałów, potrzebnych do wykonania zamówienia. Docieplenie całego budynku musi być wykonane metodą bezspoinową. Wykonawca, do wykonania zamówienia, będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 ze zm.). Dokumentacja projektowa wskazuje dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. zastosowanie innych materiałów i urządzeń, niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji. Wykonawca, który zastosował materiały lub urządzenia równoważne ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały lub urządzenia zostały zamienione i określić, jakie proponuje. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca i zrealizuje inwestycję w nieprzekraczalnym czasie zadeklarowanym w ofercie. Zamawiający umożliwi Wykonawcy nieodpłatny pobór wody i energii elektrycznej. Wykonanie całego docieplenia budynku mieszkalnego przy ul. Konopnickiej 1 w Koronowie będzie wykonywane na podstawie uzgodnionego projektu budowlanego. Wykonawca zachowa kolejność etapów, metod, stosownych technologii oraz materiałów i sprzętu zgodnie z opisem technologicznym i rozwiązaniem przedstawionym w projekcie budowlanym, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamawiający ze swojej strony ustanowi Inspektora Nadzoru Budowlanego. Przed przystąpieniem do malowania elewacji Wykonawca zobowiązany jest do okazania farby Inspektorowi Nadzoru w celu sprawdzenia kolorystyki. Wszystkie prace muszą być realizowane zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót budowlano-montażowych odnośnie wymogów ogólnych, robót ziemnych, robót budowlano-konstrukcyjnych i robót montażowych. Wszelkie prace, roboty, materiały budowlane winny odpowiadać PN, realizacja robót zgodna z przepisami i wymogami dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej z zachowaniem ochrony p.poż i bhp. Zakres zamówienia określony został szczegółowo w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ. Kierowanie robotami będzie wykonywane przez pracownika Wykonawcy posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana osób pełniących funkcje kierownicze na budowie, w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie trwania budowy wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego. Odbiór robót odbywać się będzie wg. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, która stanowi załącznik do dokumentacji. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady fizyczne. Okres gwarancji za wady fizyczne rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego odbioru robót i przekazania do eksploatacji i wynosi 36 m-cy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.03.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 23.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 6.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STANDART, ul. Dworcowa 55, 86-300 Grudziądz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 93642,74 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 52386,37
Oferta z najniższą ceną: 52386,37
Oferta z najwyższą ceną: 106225,37
Waluta: PLN.

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (19 marca 2010)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (19 marca 2010, 13:57:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1073