ZP/341/22/09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
REMONT I WZMOCNIENIE STROPU STACJI UZDATNIANIA WODY W WISKITNIE
Numer ogłoszenia: 38273 - 2010; data zamieszczenia: 24.02.2010
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 255687 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT I WZMOCNIENIE STROPU STACJI UZDATNIANIA WODY W WISKITNIE.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku stacji uzdatniania wody w Wiskitnie. Zakres prac obejmuje następujące roboty budowlane: - wzmocnienie konstrukcji stropu - prace naprawcze po wzmocnieniu konstrukcji stropu - docieplenie stropodachu z ukształtowaniem odpowiedniego spadku połaci dachu - montaż rynien i rur spustowych wraz z obróbkami blacharskimi dachu - naprawa rys i pęknięć w ścianach - docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z uzupełnieniem tynków - docieplenie ścian fundamentowych wraz z izolacją - malowanie dwukrotne ścian wewnętrznych i sufitów - wykonanie poszerzonej opaski wokół budynku z korytkami odwadniającymi - ukształtowanie terenu wokół budynku przy opasce - wymiana lub docieplenie stolarki drzwiowej - wykonanie prac uzupełniających Szczegółowy zakres prac został ujęty w przedmiarze robót, kosztorysie inwestorskim, projekcie wykonawczym oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych dołączonym do SIWZ. Zakres robót budowlanych ma na celu poprawę stanu technicznego budynku. Wszystkie prace mogą być wykonywane jeżeli temperatura powietrza wynosić będzie powyżej 5°C. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę wszystkich niezbędnych materiałów, potrzebnych do wykonania zamówienia. Wykonawca, do wykonania zamówienia, będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 ze zm.) Dokumentacja projektowa wskazuje dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. zastosowanie innych materiałów i urządzeń, niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji. Wykonawca, który zastosował materiały lub urządzenia równoważne ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały lub urządzenia zostały zamienione i określić, jakie proponuje. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca i zrealizuje inwestycję w nieprzekraczalnym czasie określonym w SIWZ. Zamawiający umożliwi Wykonawcy nieodpłatny pobór wody i energii elektrycznej. Wykonawca zachowa kolejność etapów, metod stosownych technologi oraz materiałów i sprzętu zgodnie z opisem technologicznym i rozwiązaniem przedstawionym w projekcie wykonawczym, przedmiarze robót, kosztorysie inwestorskim oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamawiający ze swojej strony ustanowi Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wszystkie prace muszą być realizowane zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót budowlano-montażowych odnośnie wymogów ogólnych, robót ziemnych, robót budowlano-konstrukcyjnych i robót montażowych. Wszelkie prace, roboty, materiały budowlane winny odpowiadać PN, realizacja robót zgodna z przepisami i wymogami dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej z zachowaniem ochrony p.poż i bhp. Zakres zamówienia określony został szczegółowo w dokumentacji projektowej, kosztorysie inwestorskim, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ. Kierowanie robotami będzie wykonywane przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana osób pełniących funkcje kierownicze na budowie, w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie trwania budowy wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego. Odbiór robót odbywać się będzie wg. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, która stanowi załącznik do dokumentacji. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady fizyczne. Okres gwarancji za wady fizyczne rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego odbioru robót i przekazania do eksploatacji i wynosi 36 m-cy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.60.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.02.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 16.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Sanitarnych INŻBUD Andrzej Kortas, ul. Szosa Kotomierska 17, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 121182,70 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 56404,40
Oferta z najniższą ceną: 56404,40 / Oferta z najwyższą ceną: 126658,21
Waluta: PLN.
    Zatwierdził:
      Dyrektor ZGKiM
      inż. Ryszrd Chrzanowski

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (24 lutego 2010)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (24 lutego 2010, 11:37:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1037