ZP/341/19/09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
SUKCESYWNE DOSTAWY WODOMIERZY
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 203575 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SUKCESYWNE DOSTAWY WODOMIERZY.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sukcesywne dostawy wodomierzy do pomiaru zużycia wody zimnej o zakresie średnic od ?15 do ?50 suchobieżne antymagnetyczne klasy B. Wodomierz powinien posiadać minimum 5-cio pozycyjne liczydło bębenkowe oraz udogodniony odczyt poprzez dowolne ustawienie liczydła. Przedmiot dostawy -wodomierze maja być odporne na magnes - wyposażone w czteropolowe sprzęgło magnetyczne eliminujące zerwanie oraz poślizg co dodatkowo zwiększa dokładność pomiaru zużycia wody poprzez utrzymanie wirnika wodomierza w balansie hydro-magnetycznym. Wodomierze muszą posiadać odporność na niskie temperatury do minus 15oC i być przystosowane do montażu w pozycji poziom/pion oraz posiadać całkowitą odporność na ściskanie. Legalizacja wodomierzy musi spełniać wymagania PN przenoszące europejskie normy zharmonizowane. Wodomierze powinna cechować wysoka jakość, dokładność i stabilność pomiarowa w całym okresie użytkowania (okres między-legalizacyjny). Wodomierze winny cechować się odpornością na działanie silnego pola magnetycznego i być wyposażone w wskaźnik odkształcenia mechanicznego osłony liczydła. Wodomierze powinny być przystosowane do montażu nadajnika impulsów, oraz posiadać atest PZH dopuszczający do pomiaru zużycia wody przeznaczonej do spożycia, oraz zatwierdzenie typu przez Główny Urząd Miar. Wymagany okres gwarancji wodomierzy - 5 lat (60 m-cy.) w okresie między-legalizacyjnym. Maksymalne ciśnienie robocze 1,6 Mpa. Ilość wodomierzy została wyszczególniona w załaczniku nr 1. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do siedziby Zamawiającego w ilościach i z częstotliwością wynikającą z bieżących potrzeb Zamawiającego. Dostawa realizowana będzie na telefoniczne zamówienie Zamawiającego w ciągu 2 dni od złożenia zamówienia. 3.2. Sukcesywne dostawy wodomierzy przemysłowych klasy B, przeznaczone do pomiaru zużycia wody zimnej które winne być całkowicie odporne na działanie cząsteczek żelaza zawartych w wodzie zgodnie z dopuszczalną normą i być wykonany z materiałów odpornych na szkodliwe działania kamienia i innych występujących w wodzie zanieczyszczeń. Wodomierze powinny posiadać całkowitą odporność na korozję. Pokrywa liczydła powinna być wykonana z odpornej na uderzenia stali. Wodomierz winien być przystosowany do zamontowania czytników impulsów. Wymagany okres gwarancji wodomierzy - 5 lat (60 m-cy.) Wodomierze muszą odpowiadać Polskim Normą przenosząc Europejskie Normy zharmonizowane. Wodomierze muszą posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie oraz atest Głównego Urzędu Miar. Dostawca winien zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na dostarczone wodomierze. Ilość wodomierzy została wyszczególniona w załaczniku nr 1. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do siedziby Zamawiającego w ilościach i z częstotliwością wynikającą z bieżących potrzeb Zamawiającego. Dostawa realizowana będzie na telefoniczne zamówienie Zamawiającego w ciągu 2 dni od złożenia zamówienia. 3.3. Sukcesywne dostawy akcesoriów do wodomierzy: 1. Uszczelka fibrowa wodomierza ?15 szt. 1000 2. Uszczelka fibrowa wodomierza ?20 szt. 2000 3. Uszczelka fibrowa wodomierza ?25 szt. 50 4. Uszczelka fibrowa wodomierza ?32 szt. 20 5. Uszczelka fibrowa wodomierza ?40 szt. 20 6. Śrubunek wodomierza ?15 kpl. 40 7. Śrubunek wodomierza ?20 kpl. 20 8. Śrubunek wodomierza ?25 kpl. 4 9. Śrubunek wodomierza ?32 kpl. 4 10.Śrubunek wodomierza ?40 kpl. 4 11.Redukcja wodomierza ? 20/15 szt.400 12.Łącznik konsoli ? 15 szt. 20 13.Łącznik konsoli ? 20 szt. 20 14.Łącznik konsoli ? 25 szt. 10 15.Przedłużka L-60 ? 20 szt.50 16.Przedłużka L-30 ? 20 szt.20 17.Plomby plastykowe do wodomierzy: ?15 szt. 700 ; ? 20 szt. 500 ; ?25 szt. 10 ; ? 32 szt.10 ; ? 40 szt.10 z napisem ZGKiM Koronowo - każda plomba posiadać powinna niepowtarzalny numer pozwalający na pełną identyfikację. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do siedziby Zamawiającego w ilościach i z częstotliwością wynikającą z bieżących potrzeb Zamawiającego. Dostawa realizowana będzie na telefoniczne zamówienie Zamawiającego w ciągu 2 dni od złożenia zamówienia..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.42.11.00-3.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 62021.97 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.11.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
ELSTOR BŁAHYJ Sp. j., Ul. Wielki Rów 40B, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 62021.97
Oferta z najniższą ceną: 62021.97 oferta z najwyższą ceną: 72871.33
Waluta: PLN.

Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
inż. Ryszard Chrzanowski

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (27 listopada 2009)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (1 grudnia 2009, 13:51:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1132