IPR-ZP 341-22/09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kompleksów sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach: Dziedzinek, Gogolinek, Gościeradz, Tryszczyn.

Numer ogłoszenia w BZP: 403382 - 2009; data zamieszczenia: 23.11.2009
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
numer ogłoszenia w BZP: 176553 - 2009r.
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kompleksów sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach: Dziedzinek, Gogolinek, Gościeradz, Tryszczyn.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje :
I - Budowę kompleksu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Dziedzinek w tym:
1. Budowa boiska do piłki nożnej z piłkochwytami, boisko do piłki nożnej o wymiarach 20 X 40 m, nawierzchnia trawa naturalna, usytuowanie piłkochwytów, bramki stalowe, siatka
2. Ogrodzenie terenu - ogrodzenie terenu siatką o wysokości 2 m z furtką o szerokości 1,5 m i bramą wjazdową o szerokości 3m,
3. Plac zabaw dla dzieci o wymiarach 44,60 x 13,00 m,
a) Wyposażenie: piaskownica z bali - 1 sztuka,huśtawka wagowa typu ważka - 1 sztuka, huśtawka podwójna wahadłowa - 1 sztuka, huśtawki sprężynowe jednoosobowe - 2 sztuki, zestaw zabawowy z wieżą - 1 sztuka, ławka na stelażu betonowym z oparciem - 2 sztuki
b) Ogrodzenie - ogrodzenie pasami zieleni średnio - wysokiej (żywopłotem)
4. Lokalizacja elementów małej architektury - tablica regulaminowa o wymiarach 1 x 2,2 m, stojak na rowery, kosze na śmieci - 2 sztuki, ławki na stelażu betonowym z oparciem
- 3 sztuki
II. Budowę kompleksu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Gogolinek w tym:
1. Ustawienie bramek do piłki nożnej, bramki stalowe, siatka - 2 sztuki
2. Wytyczenie boiska wielofunkcyjnego (do siatkówki i koszykówki) o wymiarach 13 x 22 m, nawierzchnia z mączki ceglanej z obrzeżami betonowymi wyposażenie boiska do koszykówki i do siatkówki
3. Ogrodzenie terenu - ogrodzenie terenu siatką o wysokości 2 m z 2 furtkami o szerokości 1,5 m i bramą wjazdową o szerokości 3 m. Podwyższenie ogrodzenia na dwóch szczytach
za bramkami do wysokości 4 m na długości 10 m (po każdej ze stron).
4. Plac zabaw dla dzieci o wymiarach 25,70 x 30,50 m.
a) Wyposażenie: piaskownica z bali - 1 sztuka, zjeżdżalnia - 1 sztuka, sześciokąt wielofunkcyjny - 1 sztuka, huśtawka wagowa typu ważka - 1 sztuka, huśtawka podwójna wahadłowa - 1 sztuka, huśtawka sprężynowa jednoosobowa - słoń - 1 sztuka, huśtawka sprężynowa jednoosobowa - kogut - 1 sztuka, ławka na stelażu betonowym z oparciem |
- 2 sztuki
b) Ogrodzenie - ogrodzenie dwóch boków pasami zieleni żywopłot obszaru 25,70 x 30,50 m
5. Lokalizacja elementów małej architektury - tablica regulaminowa o wymiarach 1 x 2,2 m, stojak na rowery, kosze na śmieci - 2 sztuki, ławki na stelażu betonowym z oparciem - 3 sztuk
III. Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Gościeradz w tym:
1. Budowę boiska do piłki nożnej z piłkochwytami boisko do piłki nożnej o wymiarach 20 x 40 m, nawierzchnia trawa naturalna, usytuowanie piłkochwytów, bramki stalowe, siatka
2. Wytyczenie boiska wielofunkcyjnego (do siatkówki i koszykówki) o wymiarach 13 x 22 m, nawierzchnia z mączki ceglanej, wyposażenie boiska do koszykówki i do siatkówki
3. Plac zabaw dla dzieci o wymiarach 25,70 x 30,50 m.
a) Wyposażenie:piaskownica z bali - 1 sztuka, huśtawka wagowa typu ważka - 1 sztuka, huśtawka łańcuchowa podwójna - 1 sztuka, huśtawki sprężynowe jednoosobowe - 2 sztuki, zestaw zabawowy z wieżą - 1 sztuka, karuzela krzyżowa - 1 sztuka, ławka na stelażu betonowym z oparciem - 2 sztuki
b) Ogrodzenie - ogrodzenie pasami zieleni średnio - wysokiej (żywopłotem) obszaru
o wymiarach 25,70 x 30,50 m.
4. Lokalizacja elementów małej architektury - tablica regulaminowa o wymiarach 1 x 2,2 m, stojak na rowery, kosze na śmieci - 2 sztuki, ławki na stelażu betonowym z oparciem
- 4 sztuki
IV. Budowę kompleksu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Tryszczyn w tym:
1. Budowę boiska do piłki nożnej z piłkochwytami boisko do piłki nożnej o wymiarach 64 x 100 m, nawierzchnia trawa naturalna, usytuowanie piłkochwytów, bramki stalowe, siatka
2. Lokalizacja elementów małej architektury - tablica regulaminowa o wymiarach 1 x 2,2 m, kosz na śmieci - 1 sztuka, ławki na stelażu betonowym z oparciem - 4 sztuki
- sporządzenie planu BIOZ
- przygotowanie i organizacja placu budowy
- wykonanie zasilenia elektrycznego i zaopatrzenia w media placu budowy wraz z podlicznikami
- sporządzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji przedmiotu umowy, harmonogram musi być dostosowany do możliwości finansowych tj.
w roku 2009 wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty 360.000,00 zł słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych
w roku 2010 pozostała kwota wynagrodzenia, ustalona będzie na podstawie wybranej oferty
- uzyskanie od właściwego organu pozwolenia na użytkowanie obiektu,
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 45.21.22.00-8.
Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 409755.76 PLN.
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: W ramach działania Odnowa i rozwój wsi, objętego PROW na lata 2007-2013.
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.11.2009.
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
BOGMAR sp. z o.o., ul. Kasztanowa 3, 86-070 Ostromecko, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT) Waluta: PLN Cena wybranej oferty: 409755.76
Oferta z najniższą ceną: 409755.76 oferta z najwyższą ceną: 611015.76


metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (23 listopada 2009)
Opublikował: Elżbieta Szalska (23 listopada 2009, 15:13:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1636