ZP/341/18/09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 176603 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SUKCESYWNE DOSTAWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego są sukcesywne dostawy części zamiennych do pojazdów silnikowych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania. Szczegółowy asortyment przedmiotu zamówienia obejmuje: zadanie nr 1 - sukcesywne dostawy części zamiennych do pojazdów: Autosan, Jelcz Beriet (PR), Star 200, Jelcz, Star 28, Autosan H-10.11.21 wyszczególnionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ zadanie nr 2 - sukcesywne dostawy części zamiennych do samochodów: Ford Courier 1.8D (94-99r.), Ford Courier 1.3 (benzyna 96r.), Ford Transit 2.5 D (91r.) blaszak-tył bliźniak, Ford Transit 2.5 TD (98r.) skrzynia, Ford Transit 2.5 D (94-97r.) wyszczególnionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ zadanie nr 3 - sukcesywne dostawy części zamiennych do ciągników C-360, C-385 (6 cylindrów) wyszczególnionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ Części muszą spełniać Polskie Normy motoryzacyjne przenoszące normy europejskie, a w przypadku ich braku muszą spełniać Polskie Normy i polskie specyfikacje techniczne. Zamawiający będzie dokonywał zakupów wg bieżących potrzeb. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do siedziby Zamawiającego w ilościach i z częstotliwością wynikającą z bieżących potrzeb na telefoniczne zamówienie Zamawiającego. Termin płatności za wykonane zamówienie będzie wynosić 14 dni od dostarczenia faktury do Zamawiającego..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.30.00.00-0, 34.33.00.00-9, 34.31.20.00-7, 34.39.00.00-7, 34.32.00.00-6.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 272818.77 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR: 1

Nazwa: sukcesywne dostawy części zamiennych do pojazdów: Autosan, Jelcz Beriet (PR), Star 200, Jelcz, Star 28, Autosan H-10.11.21
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.11.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
TRANSTECH Maria Helm, Michał Helm Spółka jawma, ul. Grunwaldzka 207-209, 85-451 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 190779.50
Oferta z najniższą ceną: 190779.50 oferta z najwyższą ceną: 297153.33
Waluta: PLN.

Część NR:
2
Nazwa: sukcesywne dostawy części zamiennych do samochodów: Ford Courier 1.8D (94-99r.), Ford Courier 1.3 (benzyna 96r.), Ford Transit 2.5 D (91r.) blaszak-tył bliźniak, Ford Transit 2.5 TD (98r.) skrzynia, Ford Transit 2.5 D (94-97r.)
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.11.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
P.H.U. ERZET Z. Powała, R. Guzik, ul. Żeglarska 38, 85-529 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 47936,07
Oferta z najniższą ceną: 47936,07 oferta z najwyższą ceną: 65479.00
Waluta: PLN.

Część NR:
3  
Nazwa: sukcesywne dostawy części zamiennych do ciągników C-360, C-385 (6 cylindrów)
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.11.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
GRENE Sp. z o.o., ul. Towarowa 36, 85-746 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 34103.21
Oferta z najniższą ceną: 34103.21 oferta z najwyższą ceną: 34103.21
Waluta: PLN.
Zatwierdził:
Dyrektor ZGKiM
inż. Ryszard Chrzanowski

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (3 listopada 2009)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (6 listopada 2009, 13:13:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1064