WOś.VIII/341/2/09

Koronowo: Dostawa oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych w Gminie Koronowo w sezonie grzewczym 2009/2010
Numer ogłoszenia: 196095 - 2009; data zamieszczenia: 03.11.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 330732 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822810, faks 052 3822810.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych w Gminie Koronowo w sezonie grzewczym 2009/2010.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych w Gminie Koronowo w sezonie grzewczym 2009/2010 w ilości 65.000 litrów..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 114397.40 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.11.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • TRANS KOL PALIWA Sp. z o.o. ul. Toruńska 186, 62-600 Koło Baza Paliw Piotrków Kujawski, ul. Dworcowa 39 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Dworcowa 39, 88-230 Piotrków Kujawski, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 114397.40
  • Oferta z najniższą ceną: 114397.40 oferta z najwyższą ceną: 117926.25
  • Waluta: PLN.

metryczka


Wytworzył: Kłodziński Marcin (3 listopada 2009)
Opublikował: Marcin Kłodzinski (3 listopada 2009, 14:25:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1148