IPR-ZP 341-13/09


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Usługi
na Wykonanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Koronowo w zakresie określonym uchwałami Rady Miejskiej w Koronowie: Nr XXX/352/09 z dnia 25 lutego 2009 r., Nr XXX/353/09 z dnia 25 lutego 2009 r.

Ogłoszenie opublikowane w BZP: 358464 - 2009; data zamieszczenia: 14.10.2009
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamówienie nie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

ZAMAWIAJĄCY
Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Koronowo w zakresie określonym uchwałami Rady Miejskiej w Koronowie: Nr XXX/352/09 z dnia 25 lutego 2009 r., Nr XXX/353/09 z dnia 25 lutego 2009 r.
Rodzaj zamówienia: Usługi.
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dwóch projektów planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego:
Zadanie 1
Obszar ok. 10 ha. położony w Koronowie, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr XXX/352/09 z dnia 25 lutego 2009 r.
Zadanie 2
Obszar ok. 40 ha, położony w Okolu - Stopce, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr XXX/353/09 z dnia 25 lutego 2009 r.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.
Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 73000 PLN.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówieni nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Część Nr: 1
Nazwa: Wykonanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Koronowo w zakresie określonym uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr XXX/352/09 z dnia 25 lutego 2009 r.
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2009.
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
AWJ Wojciech Jawoski, Jarmużowa 3, 85-410 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 18000
Oferta z najniższą ceną: 18000 oferta z najwyższą ceną: 20000
Waluta: PLN.
Część Nr: 2
Nazwa: Wykonanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Koronowo w zakresie określonym uchwałą Nr XXX/353/09 z dnia 25 lutego 2009 r.
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2009.
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
AWJ Wojciech Jaworski, Jarmużowa 3, 85-410 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie. INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 55000
Oferta z najniższą ceną: 55000 oferta z najwyższą ceną: 60000
Waluta: PLN.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (14 października 2009)
Opublikował: Elżbieta Szalska (14 października 2009, 10:35:38)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (14 października 2009, 10:43:43)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1037