IPR-ZP 341-11

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
na
wykonanie robót budowlanych polegających
na budowie kompleksu boisk sportowych
w miejscowości Mąkowarsko - w ramach programu Moje boisko Orlik 2012

Numer ogłoszenia w BZP: 154141 - 2009; data zamieszczenia: 14.09.2009
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: numer ogłoszenia w BZP: 124953 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kompleksu boisk sportowych w miejscowości Mąkowarsko –
w ramach programu Moje boisko Orlik 2012.
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860m2 ( pole gry 26,0 x 56,0 m)
- podbudowa przepuszczalna
- nawierzchnia do piłki nożnej - sztuczna trawa Wysokość włókna min. 40 mm na podkładzie z maty elastycznej jeżeli jest wymagana (typ maty, jej grubość oraz wypełnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem laboratorium np. Labosport)
-Typ włókna: monofil, - Skład chemiczny włókna; polietylen
- Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex, - Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2
Nawierzchnia syntetyczna typu - sztuczna trawa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (STWiOR)
- obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska.
Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i STWiOR
- Wyposażenie:
- bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki, - siatki do bramek - 2 sztuki
2. Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11m2 (pole do gry 15,1 x 28,1 m)
Podbudowa przepuszczalna
Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową do i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.
Nawierzchnia boiska wielofunkc.- nawierzchnia poliuretanowa wykonana o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej i STWiOR
Technologie układania nawierzchni:technologia typu NATRYSK - na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET (w przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-bet. warstwa ET nie jest wymagana). Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grub.2-3mm.
Wyposażenie do piłki koszykowej
- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki
- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 2 sztuki
- mechanizm regulacji wysokości - 2 sztuki
- konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach - 2 sztuki
Wyposażenie do piłki siatkowej
- słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) - 2 sztuki
- siatka do siatkówki - 1 sztuka
Wyposażenie do piłki ręcznej
- bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki, - siatki do bramek - 2 sztuki
3. Ogrodzenie terenu
Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR).
4. Oświetlenie terenu
Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości min. 9m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej i STWiOR
5. Chodniki
Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) - kostka polbrukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej i STWiOR
6. Fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego
Fundamenty i roboty związane z ich wykonaniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i STWiOR.
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia , zakres i lokalizację zadania przedstawia:
1) dokumentacja projektowa będąca załącznikiem do SIWZ,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) będąca załącznikiem
do SIWZ,
3) przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ.
8. Budowę budynku sanitarno-szatniowego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia , zakres i lokalizację zadania przedstawia:
1) dokumentacja projektowa będąca załącznikiem do SIWZ,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót będąca załącznikiem do SIWZ,
3) przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ.
- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robót, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, złożoną ofertą, postanowieniami umowy, zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami
i przepisami.
Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.
Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia
i części: 940000.00 PLN.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony,
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.09.2009.
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
FIRMA KASZUB Dariusz Kaszuba, ul. Kolejowa 4, 83-307 Kiełpino, kraj/woj. pomorskie.
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 940000.00Oferta z najniższą ceną: 940000.00 oferta z najwyższą ceną: 1220491.80Waluta: PLN.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (14 września 2009)
Opublikował: Elżbieta Szalska (14 września 2009, 08:08:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1403