ZP/341/13/09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 114509 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822295, faks 052 3822562.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów betonowo- drogowych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów betonowo- drogowych w asortymencie i ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego. 2.Wszystkie materiały muszą posiadać właściwe certyfikaty jakościowe lub równoważne. 3.Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do siedziby Zamawiającego w ilościach i z częstotliwością wynikającą z bieżących potrzeb Zamawiającego. 4.Dostawa realizowana będzie na telefoniczne zamówienie Zamawiającego w ciągu 3 dni od złożenia zamówienia. 5.Termin płatności za wykonane zamówienie będzie wynosić 14 dni od dostarczenia faktury do Zamawiającego. 6.Szczegółowy wykaz asortymentu przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.31.00-6, 44.11.38.00-3.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 263920.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.08.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* Firma Rodzinna DRO-BET MUSOLF Sp. z o.o., ul. Kościerska 23, 89-600 Chojnice, kraj/woj. pomorskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
* Cena wybranej oferty: 263920.00
* Oferta z najniższą ceną: 263920.00 oferta z najwyższą ceną: 292720.00
* Waluta: PLN.
Dyrektor ZGKiM
inż. Ryszard Crzanowski

metryczka


Wytworzył: Angelika Gordon-Wolfram (25 sierpnia 2009)
Opublikował: Angelika Gordon - Wolfram (28 sierpnia 2009, 08:42:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1065