IPR-ZP 341-8/09.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Numer ogłoszenia: 279640 - 2009;
data zamieszczenia: 14.08.2009
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Zamówienie nie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES:
Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem OM Kotomierska w Koronowie dla ulic Nadrzeczna, Strumykowa, Pogodna, Pochmurna i Słoneczna.
Rodzaj zamówienia: Usługi.
Określenie przedmiotu zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem OM Kotomierska w Koronowie dla ulic Nadrzeczna, Strumykowa, Pogodna, Pochmurna i Słoneczna.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 99000 PLN.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.08.2009.
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Pracownia Projektowa PROJBUD Jarosław Matuszak
ul. Poznańska 36
88-100 Inowrocław
kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ  I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 99000
Oferta z najniższą ceną: 99000 oferta z najwyższą ceną: 120000
Waluta: PLN.


metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (14 sierpnia 2009)
Opublikował: Elżbieta Szalska (14 sierpnia 2009, 12:59:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1250