IPR-ZP 341-8/09


                                                                                   Koronowo 2009-08-06

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej zadnia pn.: „Budowa nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem OM Kotomierska w Koronowie dla ulic: Nadrzeczna, Strumykowa, Pogodna, Pochmurna i Słoneczna” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę

Pracownia Projektowa PROJBUD
Jarosław Matuszak
ul. Poznańska 36
88-100 Inowrocław

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium ceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu – 120 780,00 zł brutto – otrzymała 100 punktów.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp przedstawiam streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

1. Pracownia Projektowa PROJBUD
    Jarosław Matuszak
    ul. Poznańska 36
    88-100 Inowrocław – 100 punktów
2. PROJEKT
    mgr inż. Wioletta Kusikowska
    ul. Dworcowa 10
    86-111 Gruczno – 82,5 punktów

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (6 sierpnia 2009)
Opublikował: Elżbieta Szalska (6 sierpnia 2009, 11:58:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1921