IPR-ZP 341-9/09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
na
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wtelno, Gościeradz, Koronowo, Okole, Stary Dwór - ZADANIE 2
Numer ogłoszenia: 264828 - 2009; data zamieszczenia: 04.08.2009
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 218068 - 2009r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wtelno, Gościeradz, Koronowo, Okole, Stary Dwór - ZADANIE 2.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wtelno, Gościeradz, Koronowo, Okole, Stary Dwór - ZADANIE 2.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.24.23-3.
Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 2150000 PLN.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
Zamówienie dotyczy projektu/programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz obszarów wiejskich.
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.08.2009.
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
WIMAR Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 2150000
Oferta z najniższą ceną: 2150000 oferta z najwyższą ceną: 2700000
Waluta: PLN.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (4 sierpnia 2009)
Opublikował: Elżbieta Szalska (4 sierpnia 2009, 09:13:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1113