IPR_ZP 341-7/09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
na
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Strefa Przemysłowa w Koronowie (park przemysłowy) budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Numer ogłoszenia 108405-2009; data zamieszczenia 09.07.2009
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : tak, numer ogłoszenia w BZP: 73111-2009 r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
ZAMAWIAJĄCY:
NAZWA I ADRES:
Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj, kujawsko – pomorskie, tel 052 3826400, fax. 052 382640
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Strefa Przemysłowa w Koronowie (park przemysłowy) budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Rodzaj zamówienia: Usługi.
Określenie przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Strefa Przemysłowa w Koronowie (park przemysłowy) budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7. całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 65000 PLN.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.07.2009
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: Pracownia Projektowo – Inwestycyjna INŻYNIERIA SANITARNA mgr inż. Sławomir Matuszak, ul. Rynek 25, 86-200 Chełmno, kraj/woj. Kujawsko – pomorskie
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 65000
Oferta z najniższą ceną: 65000 Oferta z najwyższą ceną: 178800
Waluta: PLN.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (9 lipca 2009)
Opublikował: Elżbieta Szalska (9 lipca 2009, 13:21:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1465