IPR 341-6/09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zadanie 1 Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę drogi gminnej Buszkowo-Łąsko Wielkie.
Zadanie 2 Opracowanie dokumentacji projektowej, obejmującej przebudowę drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno

Numer ogłoszenia w BZP: 95653 - 2009; data zamieszczenia: 22.06.2009
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
numer ogłoszenia w BZP: 133382 - 2009r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

ZAMAWIAJĄCY
Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie,
tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zadanie 1 Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę drogi gminnej Buszkowo-Łąsko Wielkie.
Zadanie 2 Opracowanie dokumentacji projektowej, obejmującej przebudowę drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno.
Rodzaj zamówienia: Usługi.
Określenie przedmiotu zamówienia:
Zadanie 1 Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę drogi gminnej Buszkowo-Łąsko Wielkie.
Zadanie 2 Opracowanie dokumentacji projektowej, obejmującej przebudowę drogi gminnej Wtelno-Bytkowice-Salno.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 149000.00 PLN.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.06.2009.
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
AGADOR s.c. Krzysztof Żarkow, Elżbieta Żarkow, ul. Tucholska7/55, 85-165 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 149000.00
Oferta z najniższą ceną: 149000.00 oferta z najwyższą ceną: 171000.00   Waluta: PLN.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (22 czerwca 2009)
Opublikował: Elżbieta Szalska (22 czerwca 2009, 20:57:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1046