IPR-ZP 341-5/3/09IPR-ZP 341-5/3/09                                         Koronowo 2009-06-01

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest :
Zadanie 1 - Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej rozbudowę ujęcia wody w miejscowości Wtelno
Zadanie 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę i przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Tryszczyn
Zamawiający  po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty oznaczonej nr 1, złożonej przez :

Zakład Inżynierii Wodno – Ściekowej „PROJEKT” Sp. z o.o.
ul. Korfantego 9
64-800 Chodzież


Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych ofert nie podlegających odrzuceniu.

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównania złożonych ofert :
 1. Zakład Inżynierii Wodno - Ściekowej "PROJEKT" Sp. z o.o.
  ul. Korfantego 9, 64-800 Chodzież
  - oferta nr 1 - 100 punktów
 2. Przedsiębiorstwo Projektowo wykonawcze "INSTPROJBUD" Sp. z o.o.
  ul. Tczewska 16, 85-382 Bydgoszcz
  - oferta nr 2 - 98,00 punktów
 3. Pracownia Projektowo - Inwestycyjna INŻYNIERIA SANITARNA
  ul. Rynek 25, 86-200 Chełmno
  - oferta nr 3 - 82,53 punktówmetryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (1 czerwca 2009)
Opublikował: Elżbieta Szalska (1 czerwca 2009, 14:27:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1575