IPR-ZP 341-3/2009

IPR-ZP 341-3/2/09 Koronowo, 2009-02-12

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie na zapytania o cenę na wykonywanie bieżącej obsługi geodezyjnej w 2009 r., Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) dokonał wyboru jako ofert najkorzystniejszych ofert złożonych przez Wykonawców :
Zadanie 1 – oferta nr 1- Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych
„GEOPLAN” s.c. ul. Betonowa 1 86-005 Białe Błota
Cena oferty : 21.960,00 zł brutto

Zadanie 2 – oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych
„GEOPLAN” s.c. ul. Betonowa 1 86-005 Białe Błota
Cena oferty : 22.265,00 zł brutto

Zadanie 3 – oferta nr 2 - „IMMOBILIA mgr inż. Joanna Grzesiak, Usługi Geodezyjne
ul. Kościuszki 3/6, 85-079 Bydgoszcz
Cena oferty : 43.920,00 zł brutto

Oferty ww. Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierały najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu
Ponadto na niniejsze postępowanie ofertę złożyła firma „GEOMETR” Sp. z o.o.
ul. H. Hubala Dobrzańskiego 14 85-826 Bydgoszcz – oferta nr 3
Liczba otrzymanych punktów :
Zadanie 1
- oferta nr 1 - 100 punktów
- oferta nr 2 - 94,74 punktów
- oferta nr 3 - ----
Zadanie 2
- oferta nr 1 - 100 punktów
- oferta nr 2.- 54,08 punkty,
- oferta nr 3 - ---
Zadanie 3
- oferta nr 1 - 60 punktów
- oferta nr 2 - 100 punktów
- oferta nr 3 - 99,60 punktów

metryczka


Wytworzył: elzbieta.szalska (12 lutego 2009)
Opublikował: Elżbieta Szalska (12 lutego 2009, 14:17:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1424