IPR-ZP 341-23/08

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
na
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej w Koronowie-Pieczyskach oraz oświetlenia ulic Lipkusz i Pieczyska w Koronowie.
Numer ogłoszenia w BZP: 248292 - 2008; data zamieszczenia: 20.11.2008
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia w BZP: 225236 – 2008 r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
ZAMAWIAJĄCY
Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie,
tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej w Koronowie-Pieczyskach oraz oświetlenia ulic Lipkusz i Pieczyska w Koronowie..
Rodzaj zamówienia: Usługi.
Określenie przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej Koronowie - Pieczyskach oraz oświetlenia ulic Lipkusz i Pieczyska w Koronowie Szacunkowe długości poszczególnych rodzajów sieci : - sieć wodociągowa - ok. 6.500 mb - sieć kanalizacji grawitacyjnej Ø 200PCV- ok. 9.500 mb - sieć kanalizacji tłocznej PE 9 0- 110 - ok. 5.000 mb - przepompownie (tłocznie) wraz z zasileniem energetycznym na warunkach podanych przez ENEA - 5 szt. - oświetlenie uliczne - ok. 3.000 mb
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.32.22.00-7, 71.32.31.00-9.
Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia
i części: 122500.00 PLN.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.11.2008.
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Zakład Usług Technicznych PROSBED s.c., Oś. Słowackiego 22/9, 64-980 Trzcianka, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)Cena wybranej oferty: 145000.00
Oferta z najniższą ceną: 145000.00 oferta z najwyższą ceną: 210000.00Waluta: PLN.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (20 listopada 2008)
Opublikował: Elżbieta Szalska (20 listopada 2008, 12:43:11)

Ostatnia zmiana: Michał Szałkowski (25 listopada 2008, 09:34:33)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1450