IPR-ZP 341-24/08


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
na
budowę oświetlenia ulicznego na osiedlu mieszkaniowym
Za Pilawą w Koronowie.


Numer ogłoszenia w BZP: 315337 - 2008; data zamieszczenia: 14.11.2008
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
numer ogłoszenia w BZP: 259067 - 2008r.
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
ZAMAWIAJĄCY : Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu mieszkaniowym Za Pilawą w Koronowie.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.14.00-9, 45.31.61.10-9.
Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 126000.00 PLN.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.11.2008.
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Zakład Usług Elektrycznych Jan Wizner, Wierzchucin Królewski 79, 86-017 Wierzchucin Królewski, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 126000.00 Oferta z najniższą ceną: 126000.00 oferta z najwyższą ceną: 159844.00Waluta: PLN.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (14 listopada 2008)
Opublikował: Elżbieta Szalska (14 listopada 2008, 15:39:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1166