IPR-ZP 341-20/08

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na

Budowę budynku remizy OSP we Wtelnie
Numer ogłoszenia: 309085 - 2008; data zamieszczenia: 12.11.2008

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: numer ogłoszenia w BZP: 207233 - 2008r.

W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie,

tel. 052 3826400, faks 052 3826401.

OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku remizy strażackiej OSP, zlokalizowanej w miejscowości Wtelno, gm. Koronowo. Zadanie obejmuje budowę budynku parterowego z dachem dwuspadowym o kubaturze 606,1 m3 i powierzchni użytkowej 105,7 m2. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, przykryty dachem w postaci kratownicowych wiązarów deskowych.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.61.21-8, 45.21.61.20-1.

Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 335606.98 PLN.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2008.

LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

WIMAR Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Cena wybranej oferty: 335606.98

Oferta z najniższą ceną: 335606.98 oferta z najwyższą ceną: 532787,57

Waluta: PLN.


metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (12 listopada 2008)
Opublikował: Elżbieta Szalska (12 listopada 2008, 14:50:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1113