IPR-ZP 341-25/08

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
na
Wykonanie dodatkowych robót budowlanych przy realizacji zadania pn. Budowa hali sportowo-widowiskowej w Koronowie.

Numer ogłoszenia BZP : 241642 - 2008; data zamieszczenia: 04.11.2008
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Zamówienie nie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
W Biuletynie Zamówień Publicznych nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
ZAMAWIAJĄCY
Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie,
tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
Wykonanie dodatkowych robót budowlanych przy realizacji zadania pn. Budowa hali sportowo-widowiskowej w Koronowie.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.20-4.
Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia
i części: 316762.71 PLN.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.10.2008.
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Konsorcjum ALSTAL Budownictwo Alojzy Szczupak i Holma Sp. z o.o., Jacewo 76, 88-100 Inowrocław, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 316762.71
Oferta z najniższą ceną: 316762.71 oferta z najwyższą ceną: 316762.71
Waluta: PLN.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (4 listopada 2008)
Opublikował: Elżbieta Szalska (4 listopada 2008, 13:25:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1276