IPR-ZP 341-26/08


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
na
wykonanie robót dodatkowych przy realizacji zadania pn. Budowa i przebudowa ulic i chodników na osiedlu mieszkaniowym 1000-lecia, ul. Okrężnej i ul. Nowotki w Koronowie
Numer ogłoszenia w BZP - 240732 - 2008; data zamieszczenia: 31.10.2008
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
ZAMAWIAJĄCY
Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIAŁ: Wykonanie robót dodatkowych przy realizacji zadania pn. Budowa i przebudowa ulic i chodników na osiedlu mieszkaniowym 1000-lecia, ul. Okrężnej i ul. Nowotki w Koronowie.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.30-2, 45.23.32.52-0.
Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 63696.85 PLN.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.10.2008.
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
BETPOL S.A., ul. Fordońska 168A, 85-766 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 63696.85
Oferta z najniższą ceną: 63696.85 oferta z najwyższą ceną: 63696.85
Waluta: PLN.


metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (3 listopada 2008)
Opublikował: Elżbieta Szalska (3 listopada 2008, 12:53:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1202