ipr-ZP 341-22/08


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
na
wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej do Glinek
Numer ogłoszenia: 278295 - 2008; data zamieszczenia: 22.10.2008
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 208340 - 2008r.
ZAMAWIAJĄCY
Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie,
tel. 052 3826400, fax 052 3826401.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej do Glinek.
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej do Glinek - wykonanie nowej pełnej konstrukcji nawierzchni. Zakres robót obejmuje wykonanie w szczególności : - warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego grubości 15 cm, - warstwy wiążącej z asfaltobetonu o grubości 6 cm, - warstwy ścieralnej z asfaltobetonu o grubości 4 cm. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia w zakresie rzeczowym ujętym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót, niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) oraz zasadami sztuki budowlanej i wymogami poczynionych uzgodnień.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.
Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) : 1327974.69 PLN.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2008.
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
POL-DRÓG NAKŁO NAD NOTECIĄ Sp. z o.o., ul. Młyńska 5, 89-100 Nakło n/Not., woj. kujawsko-pomorskie.
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT):
Cena wybranej oferty: 1327974.69
Oferta z najniższą ceną: 1327974.69 oferta z najwyższą ceną: 1370017.42
Waluta: PLN.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (22 października 2008)
Opublikował: Elżbieta Szalska (22 października 2008, 11:08:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1391