IPR-ZP 341-21/08

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
na
wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej do Starego Jasińca.

Numer ogłoszenia w BZP Nr 256435 - 2008; data zamieszczenia: 08.10.2008
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia w BZP: 207338 - 2008r.
ZAMAWIAJĄCY
Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie,
tel. 052 3826400, fax 052 3826401.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej do Starego Jasińca..
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej do Starego Jasińca. Roboty budowlane polegają na przebudowie istniejącej nawierzchni z tłucznia kamiennego i obejmują wykonanie w szczególności : - warstwy podbudowy wyrównawczej z tłucznia kamiennego grub. 8 cm. - warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grub. 6 cm, - warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 4 cm. Na części drogi gruntowej należy wykonać pełną podbudowę piaskową grub. 10 cm oraz z tłucznia kamiennego grub. 15 cm pod warstwę wiążącą i ścieralną z asfaltobetonu. Szerokość drogi 3,50 m. Boczne ograniczenia nawierzchni stanowią oporniki betonowe. Droga gminna łączy się z drogą krajową nr 56, gdzie zwiększa się szerokość jezdni do 5,0 m. Zakres zamówienia został określony szczegółowo w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.
Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia
i części: 588754.45 PLN.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.10.2008.
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
POL-DRÓG NAKŁO NAD NOTECIĄ Spółka z o.o., ul. Młyńska 5, 89-100 89-100 Nakło, woj. kujawsko-pomorskie.
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 588754.45
Oferta z najniższą ceną: 588754.45 oferta z najwyższą ceną: 610850.46
Waluta: PLN.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (9 października 2008)
Opublikował: Elżbieta Szalska (9 października 2008, 09:41:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1524