Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - IPR-ZP 341-19/08

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 201378 - 2008;
data zamieszczenia: 27.08.2008
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 154471 - 2008.

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, fax 052 3826401.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie dokumentacji projektowo-przedmiarowej przebudowy budynku byłej szkoły we Wtelnie na cele budownictwa mieszkaniowego.
Rodzaj zamówienia: usługi.
Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-przedmiarowej przebudowy budynku byłej szkoły we Wtelnie na cele budownictwa mieszkaniowego.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.22.20.00-1, 74.23.20.00-4.
Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia
28000 PLN.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.08.2008.
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Projektowo-Budowlany BE EM WU - WRZESIEŃ ul. Olsztyńska 21/4,
11-500 Giżycko, ul. Olsztyńska 21/4, 11-500 Giżycko, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 28000.00Oferta z najniższą ceną: 28000.00 / oferta z najwyższą ceną: 55000.00Waluta: PLN.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (27 sierpnia 2008)
Opublikował: Elżbieta Szalska (27 sierpnia 2008, 13:45:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1405