IPR-ZP 341-18/08

IPR-ZP 341-18/1/08

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacji dla Hali sportowo-widowiskowej w Koronowie wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2, złożo­ną przez „ALSTAL – BUDOWNICTWO” Alojzy Szczupak, Jacewo 76, 88-100 Inowrocław..
Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu – 100.214,31 zł brutto,
Lista Wykonawców oraz streszczenie oceny i porównanie ofert :
Liczba pkt w kryterium Cena 100 %
Oferta Nr 1 - Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe „DESCO” Sp. z o.o., ul. Toruńska 28 82-500 Kwidzyn - 92,50 punkty
Oferta Nr 2 - „ALSTAL – BUDOWNICTWO” Alojzy Szczupak Jacewo 76, 88-100 Inowrocław - 100 punktów.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (1 sierpnia 2008)
Opublikował: Elżbieta Szalska (1 sierpnia 2008, 15:04:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1746