IPR-ZP 341-17/08.

IPR-ZP 341-17/1/08 Koronowo 2008-07-23

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę i montaż urządzeń niskoprądowych dla Hali sportowo-widowiskowej w Koronowie wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2, złożo­ną przez „ALSTAL-BUDOWNICTWO” Alojzy Szczupak z siedzibą w Jacewie 76 , 88-100 Inowrocław.
Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu –114.491,57 zł brutto,
Lista Wykonawców oraz streszczenie oceny i porównanie ofert :
Liczba pkt w kryterium Cena 100 %
Oferta Nr 1 - POINTEL Sp. z o.o. ul. Fordońska 199 85-739 Bydgoszcz - 94,58 punkty.
Oferta Nr 2 - „ALSTAL – BUDOWNICTWO” Alojzy Szczupak Jacewo 76, 88-100 Inowrocław - 100 punktów.


metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (1 sierpnia 2008)
Opublikował: Elżbieta Szalska (1 sierpnia 2008, 14:58:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1680