IPR-ZP 341-16/08

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na

zaciągnięcie zobowiązania kredytowego z przeznaczeniem na realizację inwestycji gminnych.
Numer ogłoszenia w BZP: 170996 - 2008; data zamieszczenia: 24.07.2008


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 147072 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, fax 052 3826401.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaciągnięcie zobowiązania kredytowego z przeznaczeniem na realizację inwestycji gminnych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie przez Zamawiającego kredytu bankowego na realizację inwestycji gminnych na łączną kwotę 3.454.188,00 złotych. W tym : Zadanie 1 - 106.933,00 zł na realizację zadania pn. Budowa remizy strażackiej w Koronowie. Kredyt zostanie spłacony w latach 2009-2010. Zadanie 2 - 706.593,00 zł na realizację zadania pn. Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną i budowa nawierzchni ul. Kwiatowej w Koronowie. Kredyt zostanie spłacony w latach 2009-2013. Zadanie 3 - 560.000,00 zł na realizację zadania pn. Hala sportowo-widowiskowa w Koronowie. Kredyt zostanie spłacony w latach 2009-2012. Zadanie 4 - 300.000,00 zł na realizację zadania pn. Oświetlenie OM za Pilawą, OM Samociążek, Pieczyska. Kredyt zostanie spłacony w latach 2009-2011. Zadanie 5 - 287.000,00 zł na realizację zadania pn. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola we Wtelnie. Kredyt zostanie spłacony w latach 2009-2011. Zadanie 6 - 200.000,00 zł na realizację zadania pn. Rozbudowa remizy strażackiej w Mąkowarsku. Kredyt zostanie spłacony w latach 2009-2010. Zadanie 7 - 325.379,00 zł na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Wtelno-Stopka-Okole-Stary Dwór-Koronowo oczyszczalnia ścieków. Zadanie 1 - 2008 r. Kredyt zostanie spłacony w latach 2009-2011. Zadanie 8 - 368.283,00 zł na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej OM Tuszyny. Kredyt zostanie spłacony w latach 2009-2011. Zadanie 9 - 150.000,00 zł na realizację zadania pn. Budowa remizy strażackiej we Wtelnie - I etap. Kredyt zostanie spłacony w latach 2009- 2010. Zadanie 10 - 450.000,00 zł na realizację zadania pn. Hala sportowo-widowiskowa w Koronowie. Kredyt zostanie spłacony w latach 2009-2012.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 610157,26 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.07.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Bank Spółdzielczy w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 12, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: stopa stałej marzy - 1,47 punktu procentowego
  • Oferta z najniższą ceną: stopa stałej marzy - 1,47 punktu procentowego / oferta z najwyższą ceną: stopa stałej marzy - 1,47 punktu procentowego
  • Waluta: PLN.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (24 lipca 2008)
Opublikował: Elżbieta Szalska (24 lipca 2008, 15:17:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1548