^

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektów planu zagospodarowania przestrzennego gminy Koronowo w zakresie określonym uchwałami Rady Miejskiej w Koronowie : nr XV/165/07 z dnia 28 grudnia, nr XV/166/07 z dnia 28 grudnia 2007 r., nr XVI/173/08 z dnia 29 stycznia 2008 r., nr XVII/188/08 z dnia 27 lutego 2008 r., nr XVII/189/08 z dnia 27 lutego 2008 r., nr XVII/190/08 z dnia 27 lutego 2008 r., nr XVII/191/08 z dnia 27 lutego 2008 r., Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) dokonał wyboru ofert najkorzystniejszych do realizacji poszczególnych zadań :

Zadanie 1
Obszar ok. 5 ha, położony w Koronowie, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie nr XV/165/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. - Pracownia Projektowa „SIGMA” J. Posadzy, ul. Strzelecka 10/26, 85-309 Bydgoszcz

Zadanie 2
Obszar ok. 23 ha, położony w Tryszczynie ( teren „przy szosie”), zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie nr XV/166/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.- Pracownia Projektowa „SIGMA” J. Posadzy, ul. Strzelecka 10/26, 85-309 Bydgoszcz

Zadanie 3
Obszar ok. 27 ha, położony w Koronowie (Przyrzecze II), zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie nr XVI/173/08 z dnia 29 stycznia 2008 r. - Pracownia Projektowa „SIGMA” J. Posadzy, ul. Strzelecka 10/26, 85-309 Bydgoszcz

Zadanie 4
Obszar ok. 18 ha, położony w Samociążku i w mieście Koronowie (teren przy szkole”), zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie nr XVII/188/08 z dnia 27 lutego 2008 r. - Pracownia Projektowa „SIGMA” J. Posadzy, ul. Strzelecka 10/26, 85-309 Bydgoszcz

Zadanie 5
Obszar ok. 9,12 ha, położony przy drodze krajowej nr 25 w Stopce-Okolu, zgodnie
z uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie nr XVII/189/08 z dnia 27 lutego 2008 r.
- Pracownia Projektowa „SIGMA” J. Posadzy, ul. Strzelecka 10/26, 85-309 Bydgoszcz

Zadanie 6
Obszar ok. 32 ha, położony w Starym Dworze i w Okolu („Grabina”), zgodnie
z uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie nr XVII/190/08 z dnia 27 lutego 2008 r.
- Pracownia Projektowa „SIGMA” J. Posadzy, ul. Strzelecka 10/26, 85-309 Bydgoszcz

Zadanie 7
Obszar ok. 26 ha, położony w Koronowie („Plebanka”), zgodnie
z uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie nr XVII/191/08 z dnia 27 lutego 2008 r.
- Pracownia Projektowa „SIGMA” J. Posadzy, ul. Strzelecka 10/26, 85-309 Bydgoszcz

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższe ceny, tj.:
Zadanie 1 – 8.540,00 zł brutto
Zadanie 2 - 20.740,00 zł brutto
Zadanie 3 - 21.960,00 zł brutto
Zadanie 4 - 17.080,00 zł brutto
Zadanie 5 - 14.460,00 zł brutto
Zadanie 6 - 32.940,00 zł brutto
Zadanie 7 - 24.440,00 zł brutto

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługuje środek ochrony prawnej – protest (art. 180-183 ustawy Prawo zamówień publicznych). Od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie ani skarga.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (7 kwietnia 2008)
Opublikował: Elżbieta Szalska (7 kwietnia 2008, 13:01:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1335