Informacja o zawarciu umów

Koronowo: wykonanie usług rzeczoznawców majątkowych z zakresu szacowania nieruchomości na terenie gminy Koronowo w 2008 r.
Numer ogłoszenia: 33108 - 2008; data zamieszczenia: 18.02.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, fax 052 3826401.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie usług rzeczoznawców majątkowych z zakresu szacowania nieruchomości na terenie gminy Koronowo w 2008 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie usług rzeczoznawców majątkowych z zakresu szacowania nieruchomości na terenie gminy Koronowo w 2008 r :
Zamawiający udziela zamówienia w częściach, dopuszczając składanie przez Wykonawców ofert częściowych wg poniższego zestawienia :
Zadanie 1
Wykonanie wyceny nieruchomości - gruntu dla celów opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Zadanie 2
Wykonanie wyceny nieruchomości - gruntu dla celów ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z wybudowaniem urządzenia infrastruktury technicznej.
Zadanie 3
Wykonanie wyceny nieruchomości - gruntu dla celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z jej podziałem
Zadanie 4
Wykonanie wyceny działek niezabudowanych przeznaczonych do zbycia.
Zadanie 5
Wykonanie wyceny gruntów rolnych.
Zadanie 6
Wycena gruntu do zmiany opłat rocznych wieczystego użytkowania.
Zadanie 7
Wycena gruntu do określenia wartości celem sprzedaży oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Zadanie 8
Wycena nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży dotychczasowym najemcom wraz z inwentaryzacją
Zadanie 9
Wycena budynku z jednym lokalem mieszkalnym przeznaczonym do sprzedaży dotychczasowym najemcom wraz z wydzieloną działką.
Zadanie 10
Wycena nieruchomości lokalowych do sprzedaży dotychczasowym najemcom (bez inwentaryzacji),
Zadanie 11
Inwentaryzacja lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi
Zadanie 12
Wycena budynków gospodarczych i garaży wraz z przynależnym gruntem oraz inwentaryzacją.
Zadanie 13
Wycena gruntów związanych z wydzielonymi nieruchomościami lokalowymi.
Zadanie 14
Aktualizacja wycen z poprzedniego roku.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 70372,13 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: zapytanie o cenę

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Wykonanie wyceny nieruchomości - gruntu dla celów opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego..

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.02.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Projektowo-Usługowe UNITA Ryszard Urbaniak z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9246, 85-733 Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9246, 85-733 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 12336.07
 • Oferta z najniższą ceną: 12336.07 / oferta z najwyższą ceną: 17500.00
 • Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Wykonanie wyceny nieruchomości - gruntu dla celów ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z wybudowaniem urządzenia infrastruktury technicznej..

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.02.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • IMMOBILIA Joanna Grzesiak, ul. Kościuszki 36, 85-079 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 7750.00
 • Oferta z najniższą ceną: 7750.00 / oferta z najwyższą ceną: 8377.05
 • Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Wykonanie wyceny nieruchomości - gruntu dla celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z jej podziałem.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.02.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Hanna Antczak, ul. Żmudzka 12a/10, 85-028 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 10942.62
 • Oferta z najniższą ceną: 10942.62 / oferta z najwyższą ceną: 14426.23
 • Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Wykonanie wyceny działek niezabudowanych przeznaczonych do zbycia..

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.02.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Projektowo-Usługowe UNITA Ryszard Urbaniak, ul. M. Skłodowskiej-Curie 92/46, 85-733 Bydgoszczy, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 3032.79
 • Oferta z najniższą ceną: 3032.79 / oferta z najwyższą ceną: 4500.00
 • Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Wykonanie wyceny gruntów rolnych..

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.02.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Projektowo-Usługowe UNITA Ryszard Urbaniak, ul. M. Skłodowskiej-Curie 92/46, 85-733 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 2663.93
 • Oferta z najniższą ceną: 2663.93 / oferta z najwyższą ceną: 4000.00
 • Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Wycena gruntu do zmiany opłat rocznych wieczystego użytkowania..

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.02.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Projektowo-Usługowe UNITA Ryszard Urbaniak, ul. M. Skłodowskiej-Curie 92/46, 85-733 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 1200.00
 • Oferta z najniższą ceną: 1200.00 / oferta z najwyższą ceną: 1483.61
 • Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Wycena gruntu do określenia wartości celem sprzedaży oraz przekształcenia prawa.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.02.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Hanna Antczak, ul. Żmudzkiej 12a/10, 85-022 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 8893.44
 • Oferta z najniższą ceną: 8893.44 / oferta z najwyższą ceną: 11352.46
 • Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Wycena nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży dotychczasowym.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.02.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Projektowo-Usługowe UNITA Ryszard Urbaniak, ul. M. Skłodowskiej-Curie 92/46, 85-733 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 5081.97
 • Oferta z najniższą ceną: 5081.97 / oferta z najwyższą ceną: 7478.69
 • Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Wycena budynku z jednym lokalem mieszkalnym przeznaczonym do sprzedaży.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.02.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Projektowo-Usługowe UNITA Ryszard Urbaniak, ul. M. Skłodowskiej-Curie 92/46, 85-733 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 3565.57
 • Oferta z najniższą ceną: 3565.57 / oferta z najwyższą ceną: 4500.00
 • Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: Wycena nieruchomości lokalowych do sprzedaży dotychczasowym najemcom.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.02.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Projektowo-Usługowe UNITA Ryszard Urbaniak, ul. M. Skłodowskiej-Curie 92/46, 85-733 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 8360.66
 • Oferta z najniższą ceną: 8360.66 / oferta z najwyższą ceną: 12839.34
 • Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 11 NAZWA: Inwentaryzacja lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.02.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Projektowo-Usługowe UNITA Ryszard Urbaniak, ul. M. Skłodowskiej-Curie 92/46, 85-733 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 3073.77
 • Oferta z najniższą ceną: 3073.77 / oferta z najwyższą ceną: 5109.84
 • Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 12 NAZWA: Wycena budynków gospodarczych i garaży wraz z przynależnym gruntem.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.02.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Projektowo-Usługowe UNITA Ryszard Urbaniak, ul. M. Skłodowskiej-Curie 92/46, 85-733 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 803.28
 • Oferta z najniższą ceną: 803.28 / oferta z najwyższą ceną: 1400.00
 • Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 13 NAZWA: Wycena gruntów związanych z wydzielonymi nieruchomościami lokalowymi..

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.02.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Projektowo-Usługowe UNITA Ryszard Urbaniak, ul. M. Skłodowskiej-Curie 92/46, 85-733 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 700.82
 • Oferta z najniższą ceną: 700.82 / oferta z najwyższą ceną: 1350.00
 • Waluta: PLN.

CZĘŚĆ NR: 14 NAZWA: Aktualizacja wycen z poprzedniego roku..

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.02.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Projektowo-Usługowe UNITA Ryszard Urbaniak, ul. M. Skłodowskiej-Curie 92/46, 85-733 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 1967.21
 • Oferta z najniższą ceną: 1967.21 / oferta z najwyższą ceną: 3688.52
 • Waluta: PLN.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (18 lutego 2008)
Opublikował: Elżbieta Szalska (18 lutego 2008, 14:39:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1805