Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Koronowo: Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia i pieszojezdni na ul. Kwiatowej w Koronowie.

Numer ogłoszenia: 162412 - 2007; data zamieszczenia: 10.09.2007

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 129525 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3822231, fax 052 3822271.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia
i pieszojezdni na ul. Kwiatowej w Koronowie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia i pieszojezdni na ul. Kwiatowej w Koronowie.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 1122833,99 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.09.2007.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Konsorcjum:
1. WIMAR Sp. z o.o. - ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo.
2. P.P.H.U NOVEL - ul. Pomianowskiego 47, 86-010 Koronowo, ul. Nadrzeczna 24, ul. Pomianowskiego 47, 86-010 Koronowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 1.122.833,99
Oferta z najniższą ceną: 1.122.833,99 / oferta z najwyższą ceną: 1.122.833,99
Waluta: PLN.


Copyright © 2004 Urząd Zamówień Publicznych


metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (10 września 2007)
Opublikował: Elżbieta Szalska (10 września 2007, 14:16:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1454