Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 25 listopada 2020 r. o godzinie 10.00 w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.


Zawiadamiam o XXXII sesji
Rady Miejskiej w Koronowie,
która odbędzie się 25 listopada 2020 r. o godz. 10:00
 w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.


 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)  zwołuję XXXII sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
Sesja odbędzie się 25 listopada 2020 r. o godzinie 10.00 w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie, przy ul. Farnej 24.
 
Porządek obrad sesji:
 
 1. Otwarcie obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 7. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o. i z przygotowań do zabezpieczenia zimowego utrzymania dróg.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodzin dla Gminy Koronowo na lata 2021-2023.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 18 marca  2020 r., Nr XXIII/199/20, Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i  gminy Koronowo na rok 2020.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koronowo na lata 2018-2022”.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 124/42, położonej w Koronowie, stanowiącej własność Gminy Koronowo.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu  żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Koronowo na rok 2021.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koronowo. 
 24. Zapytania, wnioski i informacje.
 25. Składanie interpelacji.
 26. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 27. Zamknięcie obrad XXXII sesji.
W czasie sesji przewidziana jest przerwa w obradach.
 
Koronowo, 17 listopada 2020 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Koronowie

Bogusław Guziński
 
Szanowni Państwo, z uwagi na pandemię koronawirusa uprzejmie informuję, że obrady sesji odbędą się bez udziału gości. Przebieg obrad mogą Państwo śledzić za pośrednictwem transmisji w BIP Gminy Koronowo- www.bip.koronowo.pl. Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na sesji proszę przekazywać za pośrednictwem radnych.
Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo.

metryczka


Wytworzył: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie (17 listopada 2020)
Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (17 listopada 2020, 16:08:24)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Krzysztof Wiaterski (19 listopada 2020, 10:32:06)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 472