Karta Usług Nr 98 - ZEZWOLENIE NA UPRAWĘ KONOPI WŁÓKNISTYCH

OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku o zezwolenie na uprawę konopi włóknistych.

KOGO DOTYCZY USŁUGA
Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych może złożyć osoba, która:
 • jest przedsiębiorcą lub osobą fizyczną (rolnikiem),
 • dysponuje ziemią, na której chce uprawiać konopie włókniste,
 • posiada materiał siewny kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany,
 • dysponuje pomieszczeniem (magazyn lub środek transportu) zabezpieczonym przed kradzieżą słomy konopnej,
 • posiada podpisaną umowę kontraktacji, zawartą z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa kujawsko-pomorskiego na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi,
 • nie była karana za:
  • nielegalną uprawę maku, konopi lub krzewu koki,
  • nielegalną uprawę maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych,
  • przywłaszczenie lub kradzież z włamaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, mleczka lub słomy makowej.
CZAS REALIZACJI – 1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie dłużej niż 2 miesiące, od dnia wszczęcia postępowania.

WYMAGANE DOKUMENTY
 • wniosek o zezwolenie na uprawę konopi włóknistych,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 30 zł za rozpatrzenie wniosku na podstawie ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. – załącznik cz. III pkt 29 ust. 1 wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych,
 • umowa kontraktacji zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa kujawsko-pomorskiego na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych,
 • stosowanie materiału siewnego konopi włóknistych kategorii elitarny albo kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie potwierdzone fakturą zakupu tego materiału oraz etykietą z opakowań materiału siewnego tych roślin,
 • zobowiązanie – w przypadku samodzielnego przetwarzania konopi włóknistych z własnych upraw – do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art.45 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
OPŁATY
Opłata skarbowa zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej uiszczana przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych - 30 zł.

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735).
 • Uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego określająca ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw w poszczególnych gminach – wydawana corocznie.
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią, pokój nr 5

NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 421, fax: +48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
Numer konta, na które można uiszczać opłaty skarbowe:
58 81 44 0005 2001 0000 0521 0001

FORMULARZE DO POBRANIA

metryczka


Wytworzył: Anna Gliszczyńska (15 maja 2020)
Opublikował: Daria Wankiewicz (28 maja 2020, 11:31:44)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Daria Wankiewicz (29 kwietnia 2021, 08:46:35)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 567