ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w trybie przetargu nieograniczonego (procedura otwarta) p.n. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo – dostawa opraw oświetleniowych, osprzętu i materiałów instalacyjnych.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (procedura otwarta) p.n. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo – dostawa opraw oświetleniowych, osprzętu i materiałów instalacyjnych. Nr postępowania ZP.271.1.1.2019.  
 
 
                Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo Zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej uPzp,  Zamawiający - Gmina Koronowo informuje, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na realizację zadania p.n. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo – dostawa opraw oświetleniowych, osprzętu i materiałów instalacyjnych. Nr postępowania ZP.271.1.1.2019.  

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 7 uPzp - Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ obarczone jest ono niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne:

Rada Miejska w Koronowie - organ uchwałodawczy Gminy Koronowo na sesji Rady Miejskiej
w dniu 31 października 2019 r. nie podjął uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo, dającej delegację organowi wykonawczemu, Burmistrzowi Koronowa do realizacji zadania inwestycyjnego p.n. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo w roku 2020,  którego częścią jest zadanie p.n. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo – dostawa opraw oświetleniowych, osprzętu i materiałów instalacyjnych.
Jednocześnie Rada Miejska w Koronowie, podejmując uchwałę nr XVI/137/19 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019 nie ujęła zadania p.n. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo w wykazie zadań inwestycyjnych do realizacji w 2019 r. (załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/137/19).
Skutkiem nie uchwalenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo jest jej niezgodność z aktualną uchwałą budżetową
na rok 2019 i brak delegacji dla organu wykonawczego - Burmistrza Koronowa do realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
Wskazana wyżej okoliczność uzasadnia konieczność unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wada, którą obarczone jest postępowanie jest istotna, nieusuwalna
i uniemożliwia podjęcie jakichkolwiek działań w celu realizacji przedmiotowego zadania oraz zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.


                                                                                      BURMISTRZ
                                                                              /-/ Patryk Mikołajewski 


metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (6 listopada 2019)
Opublikował: Elżbieta Szalska (6 listopada 2019, 10:07:19)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1330