Uchwała nr XIV/129/15Rady Miejskiej w Koronowiez dnia 30 września 2015w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 ) art. 6r ust. 3-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, ze zm. z 2013 r. poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIV/129/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 30 września 2015


w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 ) art. 6r ust. 3-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, ze zm. z 2013 r. poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy uchwala się, co następuje:


Dokumenty aktu prawnego:

Status aktu: nieobowiązujący
Data podjęcia: 30.09.2015
Data wejścia w życie:  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kategorie tematyczne: GOSPODARKA KOMUNALNA
Jednostka odpowiedzialna za realizacje uchwały: Burmistrz Koronowa
Uchyla uchwały:
Uchwała nr XXIX/286/12 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwały zmieniające:
Uchwała nr XLII/331/17 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwała nr XXXIV/282/16 Rady Miejskiej w Koronowie
Uchwały unieważniające:
Uchwała nr LII/440/17 Rady Miejskiej w Koronowie

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  • data ogłoszenia: 07.10.2015
  • pozycja w dzienniku: 3022

metryczka


Opublikował: Mateusz Gielażyn (5 października 2015, 13:47:04)

Ostatnia zmiana: Michał Izbaner (21 lipca 2021, 14:42:21)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 562