zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn. Dostawa urządzeń fitness, w ramach: Część I – Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Stopce Część II – Zakup urządzeń na plac zabaw w Nowym Dworze

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.26.2020
wartość: poniżej 214.000 euro
termin składania ofert: 27 listopada 2020  09:00
wynik postępowania: Umieszczono poniżej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn. Dostawa urządzeń fitness, w ramach: Część I – Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Stopce Część II – Zakup urządzeń na plac zabaw w Nowym Dworze

Ogłoszenie nr 612481-N-2020 z dnia 2020-11-19 r.
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie 
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: 
 I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Koronowo, krajowy numer identyfikacyjny 92350665000000, 
ul. Plac Zwycięstwa  1 , 
86-010  Koronowo, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
państwo Polska, 
tel. 523 826 400, , 
e-mail maria.klapczynska@um.koronowo.pl, , 
faks 523 826 401.
Adres strony internetowej (URL): www.koronowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak www.bip.koronowo.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: pisemnie
Adres: Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 01 /biuro podawcze/ parter
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzeń fitness, w ramach: Część I – Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Stopce Część II – Zakup urządzeń na plac zabaw w Nowym Dworze.
Numer referencyjny: ZP.271.1.26.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa urządzeń fitness, w ramach: 
Część I – Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Stopce 
Część II – Zakup urządzeń na plac zabaw w Nowym Dworze. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji: 
1) Część I - Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Stopce 
a) Urządzenie „Prasa nożna” umiejscowione na słupie, fundament prefabrykowany betonowy, wykonane z elementów stalowych, ocynkowanych, pomalowanych zgodnie z kolorystyką urządzeń producenta. 
b) Urządzenie „Wyciskanie siedząc” umiejscowione na słupie, fundament prefabrykowany betonowy, wykonane z elementów stalowych, ocynkowanych, pomalowanych zgodnie z kolorystyką urządzeń producenta. 
 c) W ramach dostawy należy dostarczyć kompletne urządzenia wykonane zgodnie z normą PN-EN 16630:2015-06 wraz z prefabrykowanym fundamentem, instrukcję montażu urządzeń, 24mc gwarancję (okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert). Urządzenie przeznaczone dla osób dorosłych i młodzieży powyżej 140 cm wzrostu. 
d) Dostawa do miejscowości Koronowo. Rozładunek po stronie dostawcy. 
2) Część 2 - Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Nowym Dworze – fundusz sołecki. 
a) Urządzenie „Prasa ręczna/ wyciąg górny” umiejscowione na słupie lub pylonie, fundament prefabrykowany betonowy, wykonane z elementów stalowych, ocynkowanych, pomalowanych zgodnie z kolorystyką urządzeń producenta. 
b) Urządzenie „Stepper / prasa nożna” umiejscowione na słupie lub pylonie, fundament prefabrykowany betonowy, wykonane z elementów stalowych, ocynkowanych, pomalowanych zgodnie z kolorystyką urządzeń producenta. 
c) Urządzenie „Przywodziciel/ wahadło” umiejscowione na słupie lub pylonie, fundament prefabrykowany betonowy, wykonane z elementów stalowych, ocynkowanych, pomalowanych zgodnie z kolorystyką urządzeń producenta. 
d) W ramach dostawy należy dostarczyć kompletne urządzenia wykonane zgodnie z normą PN-EN 16630:2015-06 wraz z prefabrykowanym fundamentem, instrukcję montażu urządzeń, 24mc gwarancję (okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert). Urządzenie przeznaczone dla osób dorosłych i młodzieży powyżej 140cm wzrostu. 
e) Dostawa do miejscowości Nowy Dwór. Rozładunek po stronie dostawcy. 
II.5) Główny kod CPV: 37410000-5
Dodatkowe kody CPV: Kod CPV 37440000-4 37441900-0
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Ewentualne zamówienia podobne będą polegały na powtórzeniu dostaw objętych zamówieniem podstawowym i będą obejmowały zwiększony zakres dostaw urządzeń fitness (Rozdział III pkt 2 siwz) oraz zostaną udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zawarcie umowy poprzedzone zostanie zaproszeniem do negocjacji oraz negocjacjami.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-17
II.9) Informacje dodatkowe: 

 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
 III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: 
 III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
 III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp; 
 III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
 1) wypełniony formularz uwzględniający części, na które Wykonawca składa ofertę. 
 2) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy), 
 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach polega wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a uPzp (jeżeli dotyczy). 
 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w sekcji III.3 ogłoszenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać brak podstaw wykluczenia. 
5) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w sekcji III.3 ogłoszenia z składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 6) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów. 
 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca będzie mógł przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców. 

 SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria Kryteria Znaczenie 
 Cena 60,00 
 Okres gwarancji 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe: IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana umowy w formie pisemnego aneksu może nastąpić na zasadach określonych w art. 144 uPzp ust. 1 uPzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-27, godzina: 09:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 
 Nazwa: Dostawa urządzeń fitness, w ramach Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Stopce 
 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część I - Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Stopce 
a) Urządzenie „Prasa nożna” umiejscowione na słupie, fundament prefabrykowany betonowy, wykonane z elementów stalowych, ocynkowanych, pomalowanych zgodnie z kolorystyką urządzeń producenta. 
b) Urządzenie „Wyciskanie siedząc” umiejscowione na słupie, fundament prefabrykowany betonowy, wykonane z elementów stalowych, ocynkowanych, pomalowanych zgodnie z kolorystyką urządzeń producenta. 
c) W ramach dostawy należy dostarczyć kompletne urządzenia wykonane zgodnie z normą PN-EN 16630:2015-06 wraz z prefabrykowanym fundamentem, instrukcję montażu urządzeń, 24mc gwarancję (okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert). Urządzenie przeznaczone dla osób dorosłych i młodzieży powyżej 140 cm wzrostu. 
d) Dostawa do miejscowości Koronowo. Rozładunek po stronie dostawcy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37410000-5, 37440000-4, 37441900-0
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-17
5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie 
 Cena 60,00 
 Okres gwarancji 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2 Nazwa: 
 Dostawa urządzeń fitness, w ramach Zakup urządzeń na plac zabaw w Nowym Dworze 
 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane
Część 2 - Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Nowym Dworze – fundusz sołecki. 
a) Urządzenie „Prasa ręczna/ wyciąg górny” umiejscowione na słupie lub pylonie, fundament prefabrykowany betonowy, wykonane z elementów stalowych, ocynkowanych, pomalowanych zgodnie z kolorystyką urządzeń producenta. 
b) Urządzenie „Stepper / prasa nożna” umiejscowione na słupie lub pylonie, fundament prefabrykowany betonowy, wykonane z elementów stalowych, ocynkowanych, pomalowanych zgodnie z kolorystyką urządzeń producenta. 
c) Urządzenie „Przywodziciel/ wahadło” umiejscowione na słupie lub pylonie, fundament prefabrykowany betonowy, wykonane z elementów stalowych, ocynkowanych, pomalowanych zgodnie z kolorystyką urządzeń producenta. 
d) W ramach dostawy należy dostarczyć kompletne urządzenia wykonane zgodnie z normą PN-EN 16630:2015-06 wraz z prefabrykowanym fundamentem, instrukcję montażu urządzeń, 24mc gwarancję (okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert). Urządzenie przeznaczone dla osób dorosłych i młodzieży powyżej 140cm wzrostu. 
e) Dostawa do miejscowości Nowy Dwór. Rozładunek po stronie dostawcy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37410000-5, 37440000-4, 37441900-0
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-17
5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie 
 Cena 60,00 
 Okres gwarancji 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (788kB) pdf


metryczka


Odpowiada za treść: Maria Klapczyńska
Opublikował: Maria Klapczyńska (19 listopada 2020, 11:21:46)

Ostatnia zmiana: Magdalena Gwizdała (8 grudnia 2020, 14:17:02)
Zmieniono: Dodano zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 513