zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM p.n. Zadanie 1 – Budowa placu zabaw przy ul. Witosa w Koronowie, Zadanie 2 – Budowa strefy street workout w Koronowie, Zadanie 3 – Budowa placu zabaw w sołectwie Gogolin, Zadanie 4 – Utworzenie miejsca rekreacji w Stopce

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.12.2020
wartość: poniżej 5.350.000 euro
termin składania ofert: 27 lipca 2020  09:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
 

Przedmiot zamówienia:
Zadanie 1 – Budowa placu zabaw przy ul. Witosa w Koronowie,
Zadanie 2 – Budowa strefy street workout w Koronowie,
Zadanie 3 – Budowa placu zabaw w sołectwie Gogolin,
Zadanie 4 – Utworzenie miejsca rekreacji w Stopce

 
Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2020-06-26 pod nr 555296-N-2020.
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
Nazwa projektu lub programu: Dla Zadania 1 i 4 – planowane jest dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, krajowy numer identyfikacyjny 92350665000000, ul. Plac Zwycięstwa  1 , 86-010  Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 826 400, e-mail elzbieta.szalska@um.koronowo.pl, faks 523 826 401.
Adres strony internetowej (URL): www.koronowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.koronowo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 13 /sekretariat/ I piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zadanie 1 – Budowa placu zabaw przy ul. Witosa w Koronowie, Zadanie 2 – Budowa strefy street workout w Koronowie, Zadanie 3 – Budowa placu zabaw w sołectwie Gogolin, Zadanie 4 – Utworzenie miejsca rekreacji w Stopce
Numer referencyjny: ZP.271.1.12.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
- ZADANIA 1
– Zakres robót (zgodnie z projektem budowlanym i poglądowo z przedmiarem robót): 1) Roboty rozbiórkowe: - rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki wraz z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki - demontaż istniejących urządzeń zabawowych wraz z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki - rozbiórka chodników z krawężnikami wraz z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki 2) Wykonanie ogrodzeń: - roboty ziemne, wykonanie fundamentu pod ogrodzenie, betonowanie konstrukcji niezbrojnych - montaż ogrodzenia panelowego na słupkach stalowych obsadzonych w cokole - wykonanie rowków pod krawężniki, - montaż obrzeży betonowych na podsypce piaskowej, 3) Korytowanie: - mechaniczne wykonanie koryt na całej powierzchni jezdni i chodników 4) Nawierzchnia bezpieczna: - przygotowanie podłoża do położenia elastycznej bezspoinowej nawierzchni poliuretanowej wraz z montażem tej nawierzchni z obrzeżami - przygotowanie podłoża pod trawnik wraz z wykonaniem trawników darniowych z nawożeniem - rozścielenie piasku płukanego frakcji 0,2-2 mm 5) Urządzenia zabawowe- dostawa i montaż: - zestaw wspinaczkowy wraz z wykonaniem fundamentów, - zestaw zabawowy wraz z wykonaniem fundamentów, - karuzela tarczowa wraz z wykonaniem fundamentów, - sprężynowiec jednoosobowy wraz z wykonaniem fundamentów, - sprężynowiec czteroosobowy wraz z wykonaniem fundamentów, - huśtawka wagowa mała wraz z wykonaniem fundamentów, - huśtawka wahadłowa podwójna z mix wraz z wykonaniem fundamentów, - huśtawka wahadłowa z bocianim gniazdem wraz z wykonaniem fundamentów, - równoważnia wraz z wykonaniem fundamentów, 6) Wyposażenie dodatkowe: - dostawa i montaż ławki metalowej z oparciem, kosza na śmieci, tablicy regulaminowej, stojaka na rowery 7) Oświetlenie zewnętrzne: - demontaż słupa latarni z lampą, - montaż i postawienie słupów oświetleniowych parkowych wraz z oprawą oświetlenia 8) Urządzenie zieleni: - ścinanie i karczowanie krzaków - koszty wywozu i utylizacja materiałów z wycinki krzew, drzew i pni – na składowisko Wykonawcy, - dostawa ziemi urodzajnej- czarnoziem wraz z rozścieleniem jej na teren płaski spycharkami i ręcznie, - wykonanie trawników parkowych z nawożeniem, - posadzenie krzewów żywopłotowych, drzew i krzewów starszych liściastych i iglastych z bryłą korzeniową 9) Nawierzchnia z kostki betonowej: - wykonanie koryt na powierzchni jezdni i chodników oraz rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, - ułożenie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej, - podbudowa z kruszyw i tłucznia o grubości 15 cm, - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej Wymagane: aktualne atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów, aprobaty do stosowania na publicznych placach zabaw, atesty higieniczne, deklaracje zgodności, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - ZADANIA 2 – Zakres robót: 1) Montaż urządzeń street workout, zlokalizowanych wg rysunków projektowych: - zestaw street workout- 1 kpl., 2) Zmiana lokalizacji istniejących urządzeń, zlokalizowanych wg rysunków projektowych: - ławka drewniana z oparciem- 1 kpl., - urządzenie fitness - orbitrek- 1 kpl. 3) Montaż urządzeń dodatkowych: - tablica regulaminowa- 1 kpl., 4) Wykonanie nawierzchni z piasku płukanego o wielkości ziarna od 0 do 2 mm o grubości warstwy 30 cm. Powierzchnia 98,94 m2, 5) Uzupełnienie gruntu i wykonanie trawnika w miejscach pozostałych po przesunięciu części istniejącego wyposażenia. Wymagane: aktualne atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów, aprobaty do stosowania na publicznych placach zabaw, atesty higieniczne, deklaracje zgodności, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - ZADANIA 3 – Zakres robót: 1) Wykonanie ogrodzenia zgodnie z projektem 2) Wyrównanie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanego ogrodzenia Wymagane: aktualne atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów, aprobaty do stosowania na publicznych placach zabaw, atesty higieniczne, deklaracje zgodności - ZADANIA 4 – Zakres robót: - wykonanie wiat rekreacyjnych w Stopce zgodnie z projektem budowlanym zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Stopce na działce nr 96/42, 1) Roboty ziemne: - wykopy ze skarpami o głębokości do 1,5 m, - wykopy pod stopy fundamentowe, - wykonanie stóp fundamentowych - wywóz ziemi 2) Wykonanie fundamentów betonowych wraz z osadzeniem części stalowych w betonie, 3) Wykonanie konstrukcji drewnianej wiat 4) Impregnacja grzybobójcza elementów drewnianych 5) Wykonanie pokrycia dachów: - deskowanie połaci dachowych, - obróbka blacharska, - użycie papy zgrzewalnej na powierzchni ponad 100 m2 - pokrycie dachów dachówką bitumiczną, 6) Wykonanie kręgu ogniskowego: - wykonanie rowków pod krawężniki oraz ław krawężnikowych, - wykonanie obramowania jezdni lub chodników oraz ogniska, 7) Wykonanie nawierzchni z piasku 8) Dostawa i montaż ławek i stołu z drewna 9) Wykonanie utwardzenia - nawierzchnia z kostki betonowej. Wymagane: aktualne atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów, aprobaty do stosowania na publicznych placach zabaw, atesty higieniczne, deklaracje zgodności, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

II.5) Główny kod CPV: 45112723-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV 37440000-4 45342000-6 45211320-8 45112720-8 45233200-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie w postaci wykonania: a) dla zadania 1: co najmniej dwóch zamówień, polegających na budowie lub przebudowie placów zabaw lub stref fitness, o wartości przynajmniej jednego/jednej z nich nie mniejszej niż 200.000, 00 zł brutto. Przedmiotowe zamówienia winny zostać ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert. b) dla zadania 2: co najmniej dwóch zamówień, polegających na budowie, przebudowie placów zabaw, stref fitness lub stref street workout, o wartości przynajmniej jednego/jednej z nich nie mniejszej niż 30.000, 00 zł brutto. Przedmiotowe zamówienia winny zostać ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert. c) dla zadania 3: co najmniej dwóch zamówień, polegających na budowie ogrodzenia o wartości przynajmniej jednego/jednej z nich nie mniejszej niż 15.000, 00 zł brutto. Przedmiotowe zamówienia winny zostać ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert. d) dla zadania 4: dwóch zamówień, polegających na budowie obiektu typu wiata biesiadna, wiata drewniana, altana, oranżeria, taras o łącznej wartości nie mniejszej niż 60.000, 00 zł brutto. Przedmiotowe zamówienia winny zostać ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Wzór wykazu robót budowlanych zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem do ich złożenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz ofertowy, 2) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy), 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach polega wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a uPzp (jeżeli dotyczy). 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w sekcji III.3 ogłoszenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu. 5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w sekcji III.3 ogłoszenia. 6) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w sekcji III.4 ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 7) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 8) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca będzie mógł przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 9) wymagania zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę opisane zostały w rozdziale III pkt 12 SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie cena 60,00 Okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Warunki umowy zostały zawarte w załączonym do siwz wzorze umowy. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach jak zawarte w załączonym do siwz wzorze umowy. 2. Zmiana umowy w formie pisemnego aneksu może nastąpić na zasadach określonych w art. 144 uPzp, w tym w przypadkach określonych w rozdziale XVI pkt 2 SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-13, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
Część nr: 1
Nazwa: Zadanie 1 – Budowa placu zabaw przy ul. Witosa w Koronowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakres robót (zgodnie z projektem budowlanym i poglądowo z przedmiarem robót):
1) Roboty rozbiórkowe:
- rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki wraz z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki
- demontaż istniejących urządzeń zabawowych wraz z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki
- rozbiórka chodników z krawężnikami wraz z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki
2) Wykonanie ogrodzeń:
- roboty ziemne, wykonanie fundamentu pod ogrodzenie, betonowanie konstrukcji niezbrojnych
- montaż ogrodzenia panelowego na słupkach stalowych obsadzonych w cokole
- wykonanie rowków pod krawężniki,
- montaż obrzeży betonowych na podsypce piaskowej,
3) Korytowanie:
- mechaniczne wykonanie koryt na całej powierzchni jezdni i chodników
4) Nawierzchnia bezpieczna:
- przygotowanie podłoża do położenia elastycznej bezspoinowej nawierzchni poliuretanowej wraz z montażem tej nawierzchni z obrzeżami
- przygotowanie podłoża pod trawnik wraz z wykonaniem trawników darniowych z nawożeniem
- rozścielenie piasku płukanego frakcji 0,2-2 mm
5) Urządzenia zabawowe- dostawa i montaż:
- zestaw wspinaczkowy wraz z wykonaniem fundamentów,
- zestaw zabawowy wraz z wykonaniem fundamentów,
- karuzela tarczowa wraz z wykonaniem fundamentów,
- sprężynowiec jednoosobowy wraz z wykonaniem fundamentów,
- sprężynowiec czteroosobowy wraz z wykonaniem fundamentów,
- huśtawka wagowa mała wraz z wykonaniem fundamentów,
- huśtawka wahadłowa podwójna z mix wraz z wykonaniem fundamentów,
- huśtawka wahadłowa z bocianim gniazdem wraz z wykonaniem fundamentów,
- równoważnia wraz z wykonaniem fundamentów,
6) Wyposażenie dodatkowe:
- dostawa i montaż ławki metalowej z oparciem, kosza na śmieci, tablicy regulaminowej, stojaka na rowery 7) Oświetlenie zewnętrzne: - demontaż słupa latarni z lampą, - montaż i postawienie słupów oświetleniowych parkowych wraz z oprawą oświetlenia 8) Urządzenie zieleni: - ścinanie i karczowanie krzaków - koszty wywozu i utylizacja materiałów z wycinki krzew, drzew i pni – na składowisko Wykonawcy, - dostawa ziemi urodzajnej- czarnoziem wraz z rozścieleniem jej na teren płaski spycharkami i ręcznie, - wykonanie trawników parkowych z nawożeniem, - posadzenie krzewów żywopłotowych, drzew i krzewów starszych liściastych i iglastych z bryłą korzeniową 9) Nawierzchnia z kostki betonowej: - wykonanie koryt na powierzchni jezdni i chodników oraz rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, - ułożenie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej, - podbudowa z kruszyw i tłucznia o grubości 15 cm, - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej Wymagane: aktualne atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów, aprobaty do stosowania na publicznych placach zabaw, atesty higieniczne, deklaracje zgodności, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112723-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2 – Budowa strefy street workout w Koronowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót: 1) Montaż urządzeń street workout, zlokalizowanych wg rysunków projektowych: - zestaw street workout- 1 kpl., 2) Zmiana lokalizacji istniejących urządzeń, zlokalizowanych wg rysunków projektowych: - ławka drewniana z oparciem- 1 kpl., - urządzenie fitness - orbitrek- 1 kpl. 3) Montaż urządzeń dodatkowych: - tablica regulaminowa- 1 kpl., 4) Wykonanie nawierzchni z piasku płukanego o wielkości ziarna od 0 do 2 mm o grubości warstwy 30 cm. Powierzchnia 98,94 m2, 5) Uzupełnienie gruntu i wykonanie trawnika w miejscach pozostałych po przesunięciu części istniejącego wyposażenia. Wymagane: aktualne atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów, aprobaty do stosowania na publicznych placach zabaw, atesty higieniczne, deklaracje zgodności, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37440000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie cena 60,00 Okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Zadanie 3 – Budowa placu zabaw w sołectwie Gogolin
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- ZADANIA 3 – Zakres robót: 1) Wykonanie ogrodzenia zgodnie z projektem 2) Wyrównanie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanego ogrodzenia Wymagane: aktualne atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów, aprobaty do stosowania na publicznych placach zabaw, atesty higieniczne, deklaracje zgodności
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45342000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Zadanie 4 – Utworzenie miejsca rekreacji w Stopce
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- ZADANIA 4 – Zakres robót: - wykonanie wiat rekreacyjnych w Stopce zgodnie z projektem budowlanym zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Stopce na działce nr 96/42, 1) Roboty ziemne: - wykopy ze skarpami o głębokości do 1,5 m, - wykopy pod stopy fundamentowe, - wykonanie stóp fundamentowych - wywóz ziemi 2) Wykonanie fundamentów betonowych wraz z osadzeniem części stalowych w betonie, 3) Wykonanie konstrukcji drewnianej wiat 4) Impregnacja grzybobójcza elementów drewnianych 5) Wykonanie pokrycia dachów: - deskowanie połaci dachowych, - obróbka blacharska, - użycie papy zgrzewalnej na powierzchni ponad 100 m2 - pokrycie dachów dachówką bitumiczną, 6) Wykonanie kręgu ogniskowego: - wykonanie rowków pod krawężniki oraz ław krawężnikowych, - wykonanie obramowania jezdni lub chodników oraz ogniska, 7) Wykonanie nawierzchni z piasku 8) Dostawa i montaż ławek i stołu z drewna 9) Wykonanie utwardzenia - nawierzchnia z kostki betonowej. Wymagane: aktualne atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów, aprobaty do stosowania na publicznych placach zabaw, atesty higieniczne, deklaracje zgodności, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45211320-8, 45112720-8, 45233200-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2117kB) pdf
Załączniki do SIWZ - oferta cenowa (18kB) plik
Załączniki do SIWZ - oświadczenie (12kB) plik
Załączniki do SIWZ - umowa wzór (864kB) pdf
Dokumentacja projektowa, dokumentacja formalno-prawna, przedmiary
Informacja dot. przetwarzania danych osobowych (17kB) word

Odpowiedzi na zapytania (45kB) pdf
Odpowiedzi na zapytania oraz modyfikacja treści SIWZ (293kB) pdf
  Przedmiar robót - zadanie 4 (1562kB) pdf
 
Informacja z otwarcia ofert (146kB) pdf
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej (39kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze pferty najkorzystniejszej (178kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Maria Klapczyńska
Opublikował: Maria Klapczyńska (26 czerwca 2020, 13:34:53)

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (18 sierpnia 2020, 14:01:48)
Zmieniono: dodano zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1549